CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

POZOR, POZOR!!! Holice 2022 Vyhlašování výsledků CB soutěží bude ve Velkém sále 27.8.2022 od 13 hod. Program ZDE.

 

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propozice CB Ligy pro r.2012

Kategorie: Všechny články, Česká CB liga
Propozice CB Ligy pro r.2012

8.1.2011 20:37:58 - Venca Chotěšov CL-39 - Česká CB liga Upřesnění zahraničních startů, počítání Km DX QSO

 1. Česká CB Liga kat. Multi bude zahájena 1.1. 2013 a zakončena 31.12. 2013.

Uzávěrka výsledků CB Ligy 2013 nejpozději do 10.1. 2014


1. Podmínky účasti

České CB Ligy kategorie Multi se může zúčastnit každý jednotlivec nebo skupina více operátorů (expedice), která provozuje zařízení pro komunikaci na pásmu CB, odpovídající současnému předpisu na tomto pásmu (
VO-R/7/04.2012-6, http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/vo-r_07-04_2012-06.pdf) a všem z něho v budoucnu vyplývajícím změnám a ustanovením.
Do této soutěže je nutno přihlásit se předem, nejpozději však 3 dny před prvním startem, písemně nebo elektronicky na adresu pořadatele uvedenou níže.
V přihlášce je nutno uvést název soutěžní stanice, seznam operátorů (jejich volaček), telefonní nebo elektronický kontakt. V případě potřeby poskytne pořadatel soutěžícím, na základě přihlášky, program Deníkcl6 (
http://www.cbdx.cz/denikcl6/) pro zápis soutěžních spojení.


2. Organizace startů

V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. Je ponecháno plně na soutěžících, kolikrát v měsíci budou startovat, ale staniční deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden.
V kalendářním roce se bude hodnotit 12 měsíců.

Každá soutěžní stanice má povolen jeden soutěžní start mimo území České a Slovenské republiky. Spojení však mohou být prováděna pouze se stanicemi, vysílajícími z území ČR nebo SR. Soutěžní stanice však mezi sebou mohou navazovat spojení, ať jsou kdekoliv. Každý start mimo území obou republik, musí být domluven s pořadatele
min. 14 dní před vlastním startem a avizován takovým způsobem, aby byli seznámeni všichni soutěžící. Nejlépe na www.cbdx.cz .


3. Soutěžní pravidla

1. Do soutěže se počítá max. 24 hod. nepřetržitého provozu s tím, že za začátek je považována hodina startu. V případě, že během soutěže dojde ke změně měsíce platí součet hodin nepřetržitého provozu, tedy max. 24 hod bez ohledu na datumovou změnu.
Pokud soutěžící neuvede jinak, bude deník vždy hodnocen v měsíci v kterém bylo uskutečněno první spojení.

2. Během soutěže musí celý tým vystupovat jen jako jeden celek .
Výjimku tvoří pouze případ, kdy operátor, nebude-li se svým týmem, bude vysílat mimo lokátor svého týmu, nebo v případě, že bude soutěžit
pod svojí soutěžní vol. značkou v kategorii Single.

3. Počet operátorů v týmu není limitován. Jmenovité obsazení a počet operátorů, kteří budou zapsáni v prvním deníku odeslaném pro vyhodnocení, bude závazné pro celý průběh roku. Veškeré další změny ve složení je nutné oznámit pořadateli před soutěžním startem.

4. Soutěžní QSO musí být prováděna bez cizí pomoci. Za cizí pomoc se považují opakovače, zprostředkovaná spojení a spojení provedená operátorem, který není zapsán v prvním deníku a nebyl před uskutečněným spojením dopsán pořadatelem.

5. Operátoři, kteří jsou uvedeni u jedné soutěžní stanice kat. Multi nesmí figurovat jako člen týmu ve stejném roce u jiné soutěžní stanice kat. Multi. Mimo případ, že odstupující operátor založí vlastní soutěžní tým pod jiným vol. znakem. Do původního týmu se však již po zbytek sezóny nemůže vrátit.

6 Nadmořskou výšku v České republice, přesahující 900 m n. m. smí soutěžící použít v jednom kalendářním roce pouze 4 krát.
Jmenovitá kóta ve Slovenské republice, jejíž NV. přesahuje 1200m smí být použita v jednom kalendářním roce 3 krát s tím, že mezi následným použitím musí uběhnout 2 kalendářní měsíce. Tato úprava se nevztahuje na kóty, které se nachází v lokátoru společném pro ČR a pro SK. Na tyto kóty se vztahuje úprava jako pro Českou republiku.
Toto ustanovení se nevztahuje na starty mimo ČR a SK.

 


7. Během soutěžního startu je povoleno navázat spojení s jednou stanicí 1x na domácí QTH, 1x do mobilu, 1x na portejbl, pokaždé však do jiného lokátoru.

8.Případná změna ve složení soutěžního týmu je možná, musí být projednána a odsouhlasena pořadatelem (ředitelem soutěže) před zahájením soutěžního startu.

9. V případě, že bude prokázáno porušení VO-R/7/04.2012-6 bude stanice diskvalifikována.

10. Soutěžící nesmí vést soutěžní provoz na následujících frekvencích :
CH 9     - 27,065MHz                                         první pomoc

11. V čase, který je vyhrazen pro konání soutěže LPD Česká Lípa je zakázáno navazovat soutěžní spojení do CB Ligy. Soutěžní spojení je možno uskutečnit pouze mimo čas soutěže, přičemž volačka protistanice nesmí být volačkou použitou v soutěži LPD.

12. Do soutěžního deníku je povoleno zapsat pouze jedno spojení na jednu kótu (portejbl). Toto omezení se nevztahuje na kótu, ze které aktuálně pracuje (jí) soutěžní stanice do CB Ligy. V tomto případě jsou platná všechna spojení mezi soutěžními stanicemi plus jedno QSO s případnou nesoutěžní stanicí.


4.Staniční deník

Staniční deník musí být zpracován pouze v digitální podobě programem Deníkcl6 (http://www.cbdx.cz/denikcl6/), může obsahovat spojení maximálně za 24 hod. nepřetržitého provozu počínaje hodinou zahájení provozu. Jiný způsob zápisu musí být konzultován z pořadatelem. Staniční deník musí být k vyhodnocení odeslán nejpozději do 5. každého následujícího měsíce. Poslední deník v roce musí být doručen nejpozději do 7.1. nového roku. Na později poslané deníky nebude brán zřetel.

Staniční deník musí obsahovat následující data nutné pro vyhodnocení :
1. Volací znak soutěžní stanice, jeho startovní lokátor, QTH, nadmořská výška (volací znak se v průběhu roku nesmí měnit).
2. Datum a čas spojení s přesností na 15 min
3. Číslo spojení.
4. U stanice s trvalým QTH – domácí volací znak, QTH, lokátor (max. povolená tolerance 1 loc).
5. U stanice s přechodným QTH – domácí volací znak, /P přechodné QTH a jeho lokátor (max. povol. tolerance 1 loc.).
6. U stanice mobilní – domácí volací znak, /M nebližší QTH (do 5Km) nebo na dálnici kilometrovník a lokátor (max. povol. tolerance 1 loc.).


5. Bodování

Vzdálenosti na území České a Slovenské republiky se počítají jako prostý součet km. U QSO mimo území České a Slovenské republiky do 500 km je bodování prováděno jednoduchým způsobem, co km to bod. V případě, že se jedná o QSO nad 500 km, pak za každých započatých dalších 10 km 1 bod. Konečný výsledek je součtem všech vzdáleností.

Pořadatel bude správnost zápisu volačky vyhodnocovat dle aktuálních verzí Databáze volaček a Databáze lokátorů (nedílných součástí programu Deníkcl6), platných k poslednímu dni minulého měsíce.

Při zjišťování umístění bodu v lokátoru můžete využít kteréhokoliv PRG vhodného pro tyto účely. Ve sporných případech je dokazovací povinnost na straně soutěžícího. Konečné rozhodnutí o uznání nebo neuznání spojení je na straně pořadatele.
NV jednotlivých kót budou použity z Databáze míst a lokátorů. Pro soutěž je podstatným údajem jedná-li se o kótu nad 900 m n.m., resp. 1200 m n.m.. Výškový údaj z mapy nebo GPS bude respektován pouze v případě, že se kóta nenachází v aktuální Databázi míst a lokátorů.


6.Vyhodnocení


Vyhodnocení se bude provádět průběžně podle došlých deníků, nejpozději však do 10. v následujícím měsíci. Při vhodné příležitosti bude vyhlášen vítěz CB ligy, který převezme putovní pohár. Datum vyhlášení bude včas zveřejněn.
Do 10. místa soutěžící obdrží diplomy.


6. Diskvalifikace

Soutěžící bude při porušení soutěžních podmínek odst. 3 Soutěžní pravidla v bodě 4, 9 a 10  vyloučen ze soutěže až do konce roku.
Soutěžícímu bude zrušen deník bez náhrady při porušení soutěžních podmínek odst. 3 Soutěžní pravidla v bodě 2 a 6. U bodu 2, při spojení mezi soutěžními stanicemi, bude deník zrušen oběma soutěžním stanicím.


7. Protesty

Případné protesty musí být podány nejpozději do 10.dnů po uzávěrce hodnoceného měsíce, tedy do 20 daného měsíce
Protest musí být podán písemnou formou.

Průběžné výsledkové listiny najdete na internetových stránkách CB klubu Česká Lípa - http://www.cbdx.cz

Kontaktní adresa na kterou se budou zasílat staniční deníky pro vyhodnocení

ADR: Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14
e-mail:
radegast@cbdx.cz
mob.: 605588849

 

Komentáře

stopUzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.