CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

CB Maraton 48h (CBM48).

Kategorie: Poznačte si v kalendáři

• • Pořadatelem CBM48 je Mates Brno CL-27. Druhý ročník začíná Pá 15.10.2021 18:00 a končí Ne 17.10.2021 18:00, t.j. 48h

  Propozice CBM48

 

 . Název, charakteristika, termín a délka závodu

 • Název soutěže je CB Maraton 48h (CBM48).
 • CBM48 je závod kde se může vysílat z více míst a hodnotí se součin bodů za počet spojení a počtu aktivně navštívených lokátorů (s využitím koeficientů pro různé režimy vysílání).
 • Druhý ročník začíná Pá 15.10.2021 18:00 a končí Ne 17.10.2021 18:00, t.j. 48h (viz název soutěže).
 • Je na soutěžících zda využijí celý časový úsek nebo jen část.

​2. Pořadatel a kontrolní stanice

 • Pořadatelem CBM48 je Mates Brno (viz bod 15 Kontakt).
 • V závodu budou provozovány kontrolní stanice. Jejich účelem bude monitorovat průběh závodu, poskytovat soutěžícím po 3-6h body a informace o zaznamenaných přesunech.
 • Soutěžící, kteří se umístili v předchozím ročníku na 1.-3. místě můžou soutěžit jenom formou kontrolní stanice (kde budou hodnoceni, ale mimo pořadí).
 • Maximální platný počet spojení mezi kontrolou a účastníkem během konání závodu je 8, každé spojení musí však být pod jiným volacím znakem kontrolky (ne všechny kontrolky musí vysílat 48h).

Volací znak kontrol: C1-xx (ČR), S1-xx (SK), X1-xx (daleká cizina)

3. Startovné a sponzoring

 • Startovné dobrovolné na účet organizátora u Fio Banka 2600092411/2010 (IBAN CZ8920100000002600092411 BIC FIOBCZPPXXX), do poznámky dejte CBM48 a soutěžní volačku.
 • V případě poskytnutí sponzorského daru možnost umístit reklamu na web soutěže.
 • Shromážděné prostředky budou použity na zabezpečení potřeb soutěže, zejména pak nákup cen pro vítěze.

4. Pravidla soutěžního startu a termín přihlášek

 • Soutěžící se do soutěže přihlašují e-mailem, SMS, popř. telefonicky (viz bod 14 Kontakt) sdělením volačky soutěžícího nebo expedice a její členů a hlavního místa soutěžení (podle toho bude přiděleno první písmeno soutěžního znaku). Současně nebo později se doporučuje nahlásit i místo zahájení a ukončení vysílání (start a cíl). Přihláška je platná po potvrzení, kterým bude soutěžícímu přidělena soutěžní volačka.
 • Soutěžící se přihlásí do 1.ročníku nejpozději do 9.10.2020, 12:00 hodin.
 • Pokud bude dodán do 8.10.2020 předběžný plán trasy, bude tento zveřejněn na webu soutěže.
 • Soutěžící se budou řídit místními pravidly pro provoz na komunikacích.
 • Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou i dalšími uživateli na CB.
 • Soutěžící jsou povinni se řídit Všeobecným oprávněním a dalšími místními předpisy.

5. Účastníci

Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není) nebo můžou soutěžit jako jednotlivec. Pod tímto názvem a přidělenou volací značkou (xx) s proměnlivou identifikací režimu (R) se budou po celou dobu akce hlásit.

 • Pro soutěžící z ČR: název expedice + CxxR, např. Expedice Bambulka C21P
 • Pro soutěžící z SK: název expedice + SxxR, např. Expedícia Šťuka S55M
 • Pro soutěžící odjinud: název expedice + XxxR, např. Pawel Klodsko X02M

První písmeno je orientační, nijak neomezuje, odkud může stancie vysílat. Expedice nesmí vysílat současně z více míst nebo stanic.

6. Soutěžní režimy

 • V CBM48 může být expedice nebo účastník právě v jednom z následujících režimů:

1.   Stacionární režim:

o    doma - SxxD (doma=“QTH ve volačce” nebo kdekoliv pod 300mnm)

o    kopec - SxxK

o    velehora - SxxV (nad 1200m)

o    X (daleká cizina) - SxxX (definován jako stanice mimo SR/ČR, při spojení nad 700 km)

2.   Přesuny:

o    mobil - SxxM (auto, prostředek veřejné dopravy nebo jiný motorizovaný přesun)

o    cyklo - SxxC (včetně elektrokola do 250W, plachetnice a jízdě na zvířeti)

o    pěšák - SxxP (pěšky, na lyžích nebo plavidle hnaném vlastní silou)

 • Přesun musí nejméně v jednom ze směrů S-J a V-Z přeskočit tolik lokátorů, kolikrát se vejde koeficient daného režimu celý do 5 9.
 • Přesun nemůže být ukončen dřív než standardní doba přesunu určena dle zvláštního bodu z veřejných mapových a navigačních podkladů a později než je dvounásobek této doby.
 • Pro každý režim se vede samostatný deník.

3.   Přerušení: Závod je možné kdykoliv přerušit a pokračovat později z jiného místa, musí ale jít o skutečný přesun. Na přesuny, ze kterých se nevysílá neplatí omezení bodu 2).

4.   Pokud deklarovaný přesun poruší některé z omezení výše, spojení v něm uskutečněná se nezruší, ale použije se pro ně nižší koeficient, z předchozího nebo následného stacionáru. Pokud stacionár není (navazují na sebe přesuny), koeficient je 1. Lokátory v takovém přesunu se danému soutěžícímu v bodování počítají všechny jako 1 lokátor.

7. Systém volaček

Soutěžící k přidělené volačce přidá znak měnící se v průběhu závodu (viz body 5 a 10). Znak bude vypovídat o režimu, ve kterém je soutěžní stanice, např.: exp.Maraton S12K.

​8. Soutěžní deník

Soutěžící vedou deníky v písemné nebo elektronické podobě. Ty musí obsahovat:

 • Hlavička - název expedice, soutěžní volačka, název režimu, členové expedice, datum, čas a název místa zahájení vysílání nebo přesunu (u přesunu i GPS souřadnice začátku a konce na 3 desetinná místa a zjištěnou standardní dobu na minuty), nadmořskou výšku a lokátor.
 • Zápis o spojení - musí obsahovat a ideálně i být veden v tomto pořadí: lokátor místa vysílání (může být i v poznámce), číslo spojení, čas, report vyslaný, soutěžní znak a volačka protistanice s QTH, report přijatý, lokátor, vzdálenost k protistanici v km (není povinná, ale mazat z CL6 ji nemusíte), uvést “OPAK” pro opakovač s jeho lokátorem, pokud je znám, nebo modulaci odlišnou od FM (AM, SSB, DIGI), to vše odděleno čárkama.

Vzor zápisu

exp.Maraton S12M;Jenda Lehota,Venca Úsov;[15.9.2018] 08:00:00;Holice; 49.123 16.123 49.780 15.883 00:32;283m;JO70XB
JO70XB;1;[15.9.2018] 08:00:00;56;Tango Prostějov /p Radhošť;55;JN99CL;178;OPAK,JO70XD;

exp.Maraton S12K;Jenda Lehota, Venca Úsov;[15.9.2018] 10:38:00;Hády 424m;JN89IF
JN89IF;1;11:42:00;56;Tango Prostějov /m Dolní Rozpité;55;JN99CL;112;SSB;

Prosím dodržujte požadovanou posloupnost dat. Program DeníkCL6 většinu řeší za Vás, možná nutnost dodatečné editace.

9. Platná spojení

 • Za platné spojení se považuje jenom spojení v CB pásmu kdy protistanice je soutěžící nebo se nachází v ČR, SR nebo do 100km od libovolného bodu hranic těchto států. * Nesmí být ve stejném lokátoru jako vysílající.
 • V soutěži se počítá pouze jedno spojení se soutěžní protistanicí pro každý z její režimů, čili soutěžní znak musí být vždy jiný, nezávisle na QTH
 • Spojení s členy soutěžních expedicí se nepočítají jako další spojení. * U ostatních (nesoutěžních) protistanic pravidla jako v CB lize
 • Spojení odposlechnutá či zprostředkovaná jsou neplatná, v režimech přesunu a doma se však může použít opakovač pro spojení jak se soutěžní (v jednom z těchto dvou režimů) tak nesoutěžní stanicí. Vzdálenosti a další parametry spojení se berou jako by tam opakovač nebyl.

 10.Standardní doba přesunu

Standardní doba přesunu se určí vložením míst začátku a konce přesunu do Google Maps Navigator/Trasa a Mapy.cz, zvolením příslušného režimu a volby kratšího z přesunů. Pokud není tímto způsobem možné určit rozumnou trasu a čas, použije se přímočará vzdálenost zvětšena o 30% a vydělena normativní rychlostí přesunu (M - 70km/h, C - 15km/h, P - 4km/h), ale jenom pokud je takto určen čas kratší než čas určen z předchozích dvou zdrojů.

11. Bodový zisk, koeficienty a násobiče

 • Boduje se 1 bod za každé platné spojení s přihlédnutím na případné koeficienty, které tento zisk mění pro každý režim zvlášť.
 • Bod se vynásobí koeficientem režimu vysílajícího a pokud je protistanice soutěžní, tak i koeficientem režimu volaného:

Koeficienty přepočítané dle výsledků 2019 - doma: koef. 2 1.5 - kopec: koef. 1 - velehora: koef. 0.8 - DX/daleká cizina: koef. 0.7 - mobil: koef. 1.5 3 - cyklo: koef. 2 4 - pěšák: koef. 3 6

 • Tyto koeficienty se nastavují pro 1. ročník podle výsledků 0.ročníku. V dalších ročnících budou všechny kromě “kopec” přenastaveny tak, aby vysílající v jiných režimech měli v průměru bodový zisk rovnocenný režimu kopec.
 • V případě chyb při kontrole deníku, organizátor automaticky odstraní chybná spojení.
 • Body se nakonec vynásobí násobičem - odvozeným od počtu lokátorů, ze kterých byla vedena platná spojení:

Počet lokátorů

násobič

1 lok

1

2-3 lok

2

4-7 lok

3

8-15 lok

4

16-31 lok

5

32-63 lok

6

64-127 lok

7

atd.

..  

12. Vyhlášení výsledků

 • Na základě došlých deníků a posléze jejich kontrolách pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů.
 • Výsledky budou vystaveny na stránkách CBM48. http://fi.muni.cz/~lexa/cbm48/ během listopadu
 • Vítězové budou pozváni na vyhodnocení a odevzdání cen nebo jim budou ceny zaslány poštou spolu s diplomem.
 • Diplom v elektronické formě jako památku na soutěž dostane každý, kdo si o něj zažádá. Oproti obálce se známkou i vytištěn.
 • Ceny za: 1.-3.místo - Poukázky pro nákup v ges.cz za 500,-, 200,- a 100,- nebo cena podobné hodnoty.

13. Zveřejnění deníků

Konec doby příjmu deníku z 1. ročníku je 1.11.2021. Do této doby platí moratorium na jejich zveřejňování. Mapky vygenerované z deníků s rozlišením na úrovni lokátorů nebo méně nejsou pod moratoriem. Porušení moratoria bude důvodem k vyloučení soutěžících/ho.

14. Kontakt

Kontakt na ředitele závodu, přihlášky a deníky:

Mates Brno - lexa.matej(zavináč)gmail(tečka)com - +420-776 723 696

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.