CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Pozvánka na Výroční členskou schůzi 2023

Kategorie: Všechny články, Klubové akce a činnosti, Klubové záležitosti

Termín konání Výroční členské schůze je stanoven na 8.4.2023 od 14 hod v areálu pionýrského tábora Zátoka u Vranovské přehrady, Onšov 108.

CL - Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s.

Vás zve na Veřejnou výroční členskou schůzi 2023

 

Místo:      Onšov ev. č. 108, 671 02 Onšov, Jihomoravský kraj, Česko

                 GPS:   N 48°55.21757', E 15°50.16385'

Termín:    8. dubna 2023 od 14:00 hodin

 

Program:

1)   Zahájení členské schůze - prezence, zapisovatel apod.

2)   Schválení programu schůze

3)   Blahopřání k životním jubileím

4)   Zpráva o hospodaření za rok 2022

5)   Informace k zajištění soutěží LPD 2023, EHB 2023 a dalších

6)   Informace k zajištění Holice 2023

7)   Přijímání nových členů

8)   Diskuse

9)  Schválení usnesení

10)  Závěr

 

Svolavatel VČS:    Předseda CB klubu

 

Upozornění na stanovy:          

čl. 4 odst. 3 Povinnosti člena vůči klubu: písm. a) - účastnit se jednání nejvyššího orgánu klubu, tj. členské schůze

čl. 10 odst. 3 -Členská schůze je schopna usnášet se za účasti minimálně jedné třetiny členů a z toho minimálně tří členů

výkonného výboru. V případě jiného, než celočíselného počtu přítomných členů se zaokrouhluje směrem

nahoru.

Plná moc:    

Tak jako v loňském roce, tak i letos je možné, v odůvodněných případech nepřítomnosti, zmocnit k zastupování jiného člena CB klubu ČL.

Odkaz ke stažení plné moci v PDF k vytištění: https://cbdx.cz/upload/plna_moc.pdf

 

P L N Á M O C Já, níže podepsaný.......................................................................... datum narození:…………………………………………………… ….. bytem trvale: .................................................................................... uděluji plnou moc * panu ............................................................................................... datum narození:…………………………………………………………. bytem trvale: .....................................................................................

k tomu, aby mne zastupoval při hlasování na Výroční členské schůzi CL-Charlie Lima CB klub Česká Lípa z.s. dne 5.6.2021. 

V ........................................................ dne ..........................................

……………………………………. Zmocnitel Plnou moc přijímám.

V ........................................................ dne ........................................... ……………………………………. Zmocněnec

 

Informace k plné moci:

Občanský zákon 

§ 441

(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. 

(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci.

Musí být na plné moci úředně ověřený podpis zmocněnce?

Občanský soudní řád

§28 odst.4)

Podpisy na písemné plné moci, na odvolání plné moci nebo na její výpovědi musí být úředně ověřeny, jen stanoví-li to zákon nebo rozhodl-li tak předseda senátu.

Plná moc proto, aby byla platná, nepotřebuje vždy úřední ověření, pouze vyžaduje-li to zákon. V našem případě zákon nehovoří o nutnosti, z čehož vyplývá, že úřední ověření nutné není.

Komentáře

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.