CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Kategorie: Klubové záležitosti, Články CBDX

CL – Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s., Bukovského 205/8, 460 14 Liberec 12.

 

CL - Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s.


Stanovy spolku


Článek 1
Název a sídlo


CL – Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s. (dále jen klub), adresa sídla Bukovského 205/8, 460 14 Liberec 12.


Článek 2
Účel klubu


Klub sdružuje občany za účelem prosazování společných zájmů v oblasti vysílání na CB (občanském) pásmu. Spojuje příznivce CB pásma, kteří mají zájem udržet, rozvíjet a propagovat vysílání na CB radiostanicích.


Článek 3
Hlavní činnost klubu


Činnost klubu směřuje k uspokojování a ochraně těch zájmů, k jejichž naplňování je klub založen. Tento účel je uskutečňován zejména prostřednictvím:


a) předávání zkušeností z provozu, úprav a konstrukcí zařízení souvisejících s provozem CB (občanských) radiostanic (dále jen CB),
b) napomáhání při provozu CB zařízení na nouzovém kanále č. 9 tak, aby byla dostupná pomoc v rámci záchranného systému,
c) spolupráce s veřejností v tom směru, aby provoz CB nerušil jiné elektrotechnické zařízení a nebyl tak zdrojem konfliktů,
d) nabídky nápadů a konstrukcí těch autorů, kteří jsou ochotni je předat k dalšímu užívání, nebo dalšímu propracování ostatním uživatelům CB,
e) pomoci zprostředkovat výměnu, prodej, nebo darování CB zařízení, součástek, literatury v oblasti elektrotechniky,
f) seznamování uživatele CB zařízení s novinkami z domova i ze zahraničí,
g) spolupráce s ostatními CB spolky,
h) předání zkušeností a rad občanům, kteří budou CB radiostanice teprve zřizovat,
i) pořádání soutěží na CB pásmu,
j) podpory expediční činnosti.


Článek 4
Členství


1. Vznik členství:


a) členství v klubu vzniká na základě schválení písemné přihlášky nejvyšším orgánem klubu, tj. členskou schůzí, která o jeho přijetí rozhodne na svém nejbližším zasedání,
b) kdo se uchází o členství v klubu, projevuje tím vůli, být vázán stanovami klubu od okamžiku, kdy se stane jeho členem.


2. Práva člena vůči klubu:


a) podílet se hlasováním na rozhodování nejvyššího orgánu klubu, tj. členské schůze,
b) požadovat i dostat na ní vysvětlení záležitostí klubu, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům klubu,
d) podílet se na praktické činnosti klubu,
e) vystupovat při klubovém dění pod svým volacím znakem.


3. Povinnosti člena vůči klubu:

 

a) účastnit se jednání nejvyššího orgánu klubu, tj. členské schůze,
b) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů klubu,
c) nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy klubu,
d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů klubu a přispívat ke zlepšení jejich práce,
e) platit členské příspěvky.


Článek 5
Seznam členů


a) klub vede seznam členů, ten je neveřejný,
b) zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda klubu při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů,
c) klub vede seznam volacích znaků jednotlivých členů, tento seznam je veřejně přístupný pro členy i nečleny klubu na webových stránkách klubu www.cbdx.cz ,
d) při obrazové i písemné dokumentaci veřejných klubových akcí jsou členové označováni volacími znaky.


Článek 6
Zánik členství


a) doručením písemného „oznámení o vystoupení člena z klubu“ předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem klubu,
d) vyloučením člena nejvyšším orgánem klubu, tj. členskou schůzí, v případě, že závažně porušil povinnost vyplývající z členství.


Článek 7
Organizace klubu


1. Právní institut „CL-Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s.“ je nástupnickým právním institutem občanského sdružení „CL-Charlie Lima CB klub Česká Lípa“, jehož vznik se datuje k 6. květnu 1998. IČO klubu je 68299613.


2. Klub má zavedené webové stránky www.cbdx.cz


3. Stanovy klubu jsou v souladu se zněním paragrafů 214-302, pododdílu 2 Spolek, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jsou v plném znění uloženy v sídle klubu.


4. Provoz klubu je po materiální a finanční stránce zajišťován z příspěvků členů klubu, dále dobrovolnými příspěvky občanů, firem.


5. Orgány klubu jsou:


a) individuální statutární orgán/předseda – volený nejvyšším orgánem klubu
b) nejvyšší orgán klubu - členská schůze,
c) výkonný výbor - volený nejvyšším orgánem klubu.


6. Kontrolní komisi a rozhodčí komisi klub vzhledem k povaze a rozsahu své činnosti nezřizuje, což zákon umožňuje. V případě potřeby výbor pověří kontrolní činností některé členy kluby, kteří mají právo nahlížet do dokumentů klubu.


Článek 8
Statutární orgán klubu


1. Statutární orgán klubu se zřizuje ze zákona. Nejvyšší orgán klubu, tj. členská chůze, potvrdila individuální statutární orgán. Předseda statutárního orgánu jedná samostatně.


2. Statutární orgán /předseda má všechny pravomoce, s výjimkou toho, co stanovy svěřují jinému orgánu klubu - členské schůzi nebo výkonnému výboru.


3. Předsedou individuálního statutárního orgánu schválil nejvyšší orgán předsedu klubu.


4. Statutární orgán volí a odvolává nejvyšší orgán klubu, tj. členská schůze, funkční období je pětileté.


5. Povinnosti statutárního orgánu/předsedy:


a) svolává zasedání členské schůze klubu nejméně jedenkrát za rok,
b) svolává zasedání členské schůze klubu z podnětu alespoň třetiny členů klubu. Nesvolá-li statutární orgán zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám,
c) zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení


Článek 9
Nejvyšší orgán klubu


Nejvyšší orgán klubu se zřizuje ze zákona. Členská chůze potvrdila, že nejvyšším orgánem klubu bude nadále členská schůze. Do jeho působnosti náleží:


a) volit členy výboru,
b) určit hlavní zaměření činnosti klubu,
c) rozhodovat o změně stanov,
d) schválit výsledek hospodaření klubu,
e) hodnotit činnost dalších orgánu klubu i jejich členů,
f) rozhodnout o zrušení klubu s likvidací nebo o jeho přeměně.
g) schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů.


Článek 10
Členská schůze


1. Informaci o konání zasedání členské schůze zveřejní předseda klubu na webové stránce klubu www.cbdx.cz nejméně 30 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřetelné místo, čas a pořad zasedání. Součásti informace je návrh programu zasedání.


2. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.


3. Členská schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů klubu. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.


4. Zápis ze zasedání členské schůze do třiceti dnů vyhotoví kompetentní člen výboru, viz výbor.


5. Klub nebude svolávat dílčí členské schůze, taktéž shromáždění delegátů.


Článek 11
Výkonný orgán klubu - výbor


1. Výbor je voleným výkonným orgánem klubu. Výbor klubu je pětičlenný a jeho funkční období je pětileté.


2. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí a je na rozhodnutí členů výboru, komu které funkce a kompetence mezi sebou přerozdělí. Členové výboru se navzájem do funkcí výboru ustavují.


3. Počet členů výboru může být podle potřeby navýšen či snížen, změny musí schválit členská schůze. Dalšího člena výboru zvolí členská chůze.


4. K zániku funkce volených orgánů může dojít dohodou, odstoupením, odvoláním.


5. Každý volený člen může od své funkce odstoupit. Na uvolněnou funkci vyhlásí předseda klubu na nejbližším zasedání členské schůze nové volby. Pro zánik funkce odstoupením běží zákonná lhůta 2 měsíce od doručení „oznámení o odstoupení z funkce člena výboru“ předsedovi klubu.

 

6. Odvolat volené člena výboru z funkce, je oprávněn ten, kdo člena do funkce výboru ustavil, tj. ostatní členové výboru. O úplném odvolání člena z výboru rozhoduje členská schůze.


7. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze.


8. Po zániku funkce nadále platí členství v klubu.


Složení výkonného výboru a jeho kompetence:


Úkolem výboru je spravovat provoz klubu po organizační, finanční a materiální stránce.


Předseda - Zastupuje klub při jednání s ostatními organizacemi, firmami a ve styku s veřejností, řídí členy výkonného výboru.


Místopředseda - Zastupuje předsedu v nepřítomnosti a v případech, kdy z jakýchkoliv důvodů nemůže vykonávat svou funkci.


Jednatel - Pořizuje zápisy ze zasedání členské schůze, vede evidenci docházky a zajišťuje písemnosti.


Finanční hospodář - Zajišťuje řádný chod klubu ve finanční oblasti a zodpovídá za finanční prostředky.


Technik - Vykonává práce správce klubových webových stránek www.cbdx.cz


Předseda voleného výkonného výboru je zároveň i individuálním statutárním orgánem klubu, který je
zapsaný ve spolkovém rejstříku.


Článek 11
Způsob majetkového vypořádání při zrušení klubu


V případě zrušení klubu se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy klubu rovným dílem.

 


Závěrečná poznámka:


Ve věcech spolkových, které nejsou obsaženy v těchto stanovách, platí to, co je dané ustanoveními paragrafů 214-302, pododdílu 2 Spolek, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Stanovy nabývají účinnosti zapsáním do spolkového rejstříku. Zapsány 9. srpna 2018.

Konec výpisu