CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Kontrolní stanice pro LPD 2024: JO60LJ Klínovec, JN88UU Velká Javořina, JN89DN Karasín a JO70QR Hvězda.

 

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Kategorie: Klubové záležitosti, Články CBDX

CL – Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s., Bukovského 205/8, 460 14 Liberec 12.

CL - Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s.

Stanovy spolku

 

Článek 1

Název a sídlo

CL – Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s. (dále jen klub), adresa sídla Bukovského 205/8, 460 14 Liberec 12.

Článek 2

Účel klubu

Klub sdružuje občany za účelem prosazování společných zájmů v oblasti vysílání na CB (občanském) pásmu.

Spojuje příznivce CB pásma, kteří mají zájem udržet, rozvíjet a propagovat vysílání na CB radiostanicích.

Článek 3

Hlavní činnost klubu

Činnost klubu směřuje k uspokojování a ochraně těch zájmů, k jejiž naplňování je klub založen. Tento účel je

uskutečňován zejména prostřednictvím:

a) předávání zkušeností z provozu, úprav a konstrukcí zařízení souvisejících s provozem CB (občanských)

radiostanic (dále jen CB),

b) napomáhání při provozu CB zařízení na nouzovém kanále č. 9 tak, aby byla dostupná pomoc v rámci

záchranného systému,

c) spolupráce s veřejností v tom směru, aby provoz CB nerušil jiné elektrotechnické zařízení a nebyl tak

zdrojem konfliktů,

d) nabídky nápadů a konstrukcí těch autorů, kteří jsou ochotni je předat k dalšímu užívání, nebo dalšímu

propracování ostatním uživatelům CB,

e) pomoci zprostředkovat výměnu, prodej, nebo darování CB zařízení, součástek, literatury v oblasti

elektrotechniky,

f) seznamování uživatele CB zařízení s novinkami z domova i ze zahraničí,

g) spolupráce s ostatními CB spolky,

h) předání zkušeností a rad občanům, kteří budou CB radiostanice teprve zřizovat,

i) pořádání soutěží na CB pásmu,

j) podpory expediční činnosti.

Článek 4

Členství

1. Vznik členství:

a) členství v klubu vzniká na základě schválení písemné přihlášky nejvyšším orgánem klubu, tj. členskou

schůzí, která o jeho přijetí rozhodne na svém nejbližším zasedání,

b) kdo se uchází o členství v klubu, projevuje tím vůli, být vázán stanovami klubu od okamžiku, kdy se stane

jeho členem.

2. Práva člena vůči klubu:

a) podílet se hlasováním na rozhodování nejvyššího orgánu klubu, tj. členské schůze,

b) požadovat i dostat na ní vysvětlení záležitostí klubu, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu

zasedání členské schůze,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům klubu,

d) podílet se na praktické činnosti klubu,

e) vystupovat při klubovém dění pod svým volacím znakem.

3. Povinnosti člena vůči klubu:

a) účastnit se jednání nejvyššího orgánu klubu, tj. členské schůze,

b) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů klubu,

c) nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy klubu,

d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů klubu a přispívat ke zlepšení jejich práce,

e) platit členské příspěvky. Termín pro zaplacení členských příspěvků je stanoven nejpozději do 30.4. daného

kalendářního roku.

Čestné členství

1. Čestné členství vzniká odsouhlasením nejvyššího orgánu klubu na návrh výboru.

2. Za čestného člena se navrhuje člen za svědomité, dlouholeté a příkladné působení ve prospěch klubu a jeho

členů.

3. Navrhovaný člen musí s návrhem udělení čestného členství souhlasit.

4. Čestnému členu nadále náleží práva podle článku 4 odst. 2 stanov.

5. Čestnému členu jsou odejmuty povinnosti dle písm. a), d) a e) článku 4 odst. 3 stanov, nejsou mu však

zapovězeny.

6. Čestný člen nemůže být zvolen za člena výboru.

7. Čestný člen je dále veden v seznamu členů dle článku 5 stanov.

Článek 5

Seznam členů

a) klub vede seznam členů, ten je neveřejný,

b) zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda klubu při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv

změně podstatných údajů,

c) klub vede seznam volacích znaků jednotlivých členů, tento seznam je veřejně přístupný pro členy i nečleny

klubu na webových stránkách klubu www.cbdx.cz ,

d) při obrazové i písemné dokumentaci veřejných klubových akcí jsou členové označováni volacími znaky.

Článek 6

Zánik členství a čestného členství

a) doručením písemného „oznámení o vystoupení člena z klubu“ nebo “oznámením o ukončení čestného

členství” předsedovi,

b) úmrtím člena nebo čestného člena

c) zánikem klubu,

d) vyloučením člena nejvyšším orgánem klubu, tj. členskou schůzí, v případě, že závažně porušil povinnost

vyplývající z členství.

e) odebráním čestného členství nejvyšším orgánem klubu za stejných podmínek dle písm. d) článku 6

f) zánikem členství a čestného členství zanikají veškerá práva a výhody z členství plynoucí

Článek 7

Organizace klubu

1. Právní institut „CL-Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s.“ je nástupnickým právním institutem občanského

sdružení „CL-Charlie Lima CB klub Česká Lípa“, jehož vznik se datuje k 6. květnu 1998. IČO klubu je

68299613.

2. Klub provozuje zavedené a veřejně dostupné webové stránky www.cbdx.cz, prostřednictvím kterých jsou

členům předávány všechny organizační klubové informace. Klubové webové stránky mohou být doplněny

dalšími prostředky dálkové komunikace.

3. Stanovy klubu jsou v souladu se zněním paragrafů 214-302, pododdílu 2 Spolek, zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník a jsou v plném znění uloženy v sídle klubu a webových stránkách.

4. Provoz klubu je po materiální a finanční stránce zajišťován z příspěvků členů klubu, dále dobrovolnými

příspěvky občanů, firem.

5. Orgány klubu jsou:

a) individuální statutární orgán/předseda – volený nejvyšším orgánem klubu

b) nejvyšší orgán klubu - členská schůze,

c) výkonný výbor - volený nejvyšším orgánem klubu.

6. Kontrolní komisi a rozhodčí komisi klub vzhledem k povaze a rozsahu své činnosti nezřizuje, což zákon

umožňuje. V případě potřeby výbor pověří kontrolní činností některé členy kluby, kteří mají právo nahlížet do

dokumentů klubu.

Článek 8

Statutární orgán klubu

1. Statutární orgán klubu se zřizuje ze zákona. Nejvyšší orgán klubu, tj. členská schůze, potvrdila individuální

statutární orgán. Předseda statutárního orgánu jedná samostatně.

2. Statutární orgán /předseda má všechny pravomoce, s výjimkou toho, co stanovy svěřují jinému orgánu klubu

- členské schůzi nebo výkonnému výboru.

3. Předsedou individuálního statutárního orgánu schválil nejvyšší orgán předsedu klubu.

4. Statutární orgán volí a odvolává nejvyšší orgán klubu, tj. členská schůze, funkční období je pětileté.

5. Povinnosti statutárního orgánu/předsedy:

a) svolává zasedání členské schůze klubu nejméně jedenkrát za rok,

b) svolává zasedání členské schůze klubu z podnětu alespoň třetiny členů klubu. Nesvolá-li statutární orgán

zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání

členské schůze na náklady spolku sám,

c) zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení

Článek 9

Nejvyšší orgán klubu

Nejvyšší orgán klubu se zřizuje ze zákona. Členská schůze potvrdila, že nejvyšším orgánem klubu bude nadále

členská schůze. Do jeho působnosti náleží:

a) volit členy výboru,

b) určit hlavní zaměření činnosti klubu,

c) rozhodovat o změně stanov,

d) schválit výsledek hospodaření klubu,

e) hodnotit činnost dalších orgánu klubu i jejich členů,

f) rozhodnout o zrušení klubu s likvidací nebo o jeho přeměně.

g) schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů.

h) navrhovat čestné členství

Článek 10

Členská schůze

1. Informaci o konání zasedání členské schůze zveřejní předseda klubu na webové stránce klubu www.cbdx.cz

nejméně 30 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřetelné místo, čas a pořad zasedání. Součásti

informace je návrh programu zasedání.

2. Místo a čas zasedání se určí tak, aby se co nejméně omezovala možnost členů se ho zúčastnit.

3. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti minimálně jedné třetiny členů a z toho minimálně tří členů

výkonného výboru. V případě jiného, než celočíselného počtu přítomných členů se zaokrouhluje směrem

nahoru.

4. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas.

5. Zápis ze zasedání členské schůze do třiceti dnů vyhotoví kompetentní člen výboru, viz výbor.

6. Klub nebude svolávat dílčí členské schůze, taktéž shromáždění delegátů.

Článek 11

Výkonný orgán klubu - výbor

1. Výbor je voleným výkonným orgánem klubu. Výbor klubu je pětičlenný a jeho funkční období je pětileté.

2. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí a je na rozhodnutí členů výboru, komu které funkce a

kompetence mezi sebou přerozdělí. Členové výboru se navzájem do funkcí výboru ustavují.

3. Počet členů výboru může být podle potřeby navýšen či snížen, změny musí schválit členská schůze. Dalšího

člena výboru zvolí členská schůze.

4. K zániku funkce volených orgánů může dojít dohodou, odstoupením, odvoláním.

5. Každý volený člen může ze své funkce odstoupit. Bude-li to v zájmu klubu, na uvolněnou funkci vyhlásí

předseda klubu na nejbližším zasedání členské schůze nové volby. Pro zánik funkce odstoupením běží lhůta 2

měsíce od doručení „oznámení o odstoupení z funkce člena výboru“ předsedovi klubu, pro řádné a úplné

předání funkce.

6. Odvolat volené člena výboru z funkce, je oprávněn ten, kdo člena do funkce výboru ustavil, tj. ostatní členové

výboru. O úplném odvolání člena z výboru rozhoduje členská schůze.

7. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání

členské schůze.

8. Po zániku funkce nadále platí členství v klubu.

Složení výkonného výboru a jeho kompetence:

Úkolem výboru je spravovat provoz klubu po organizační, finanční a materiální stránce.

Předseda - Zastupuje klub při jednání s ostatními organizacemi, firmami a ve styku s veřejností, řídí členy

výkonného výboru.

Místopředseda - Zastupuje předsedu v nepřítomnosti a v případech, kdy z jakýchkoliv důvodů nemůže

vykonávat svou funkci.

Jednatel - Pořizuje zápisy ze zasedání členské schůze, vede evidenci docházky a zajišťuje písemnosti.

Finanční hospodář - Zajišťuje řádný chod klubu ve finanční oblasti a zodpovídá za finanční prostředky.

Technik - Vykonává správu klubových webových stránek www.cbdx.cz

Předseda voleného výkonného výboru je zároveň i individuálním statutárním orgánem klubu, který je

zapsaný ve spolkovém rejstříku.

Článek 11

Způsob majetkového vypořádání při zrušení klubu

V případě zrušení klubu se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy klubu rovným dílem.

Závěrečná poznámka:

Ve věcech spolkových, které nejsou obsaženy v těchto stanovách, platí to, co je dané ustanoveními paragrafů

214-302, pododdílu 2 Spolek, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy nabývají účinnosti zapsáním do spolkového rejstříku.

Stanovy byly dne 16.4.2022 odsouhlaseny nejvyšším orgánem klubu a tento výtisk uložen v sídle klubu.