CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Kategorie: Česká CB liga, Sdružení Matador
Návrh nových propozic pro CZ CB ligu

CZ CB ligu pořádá sdružení Matador

 

                             CZ CB ligu pořádá sdružení Matador

                                Spolu s CB klubem Česká  Lípa

                   a bude zahájena 1.8 2020 a zakončena 31.7 2021.

 

1. Podmínky účasti

a)   České CZ CB ligy se může zúčastnit každý uživatel provozující CB zařízení odpovídající aktuálně platným povolovacím podmínkám v ČR.

b)  Do soutěže je nutno se registrovat u pořadatele. Registrace musí obsahovat-soutěžní volací znak (název expedice nebo volačku), volačku vedoucího operátora, kontakt na vedoucího operátora ( mailovou adresu a tel.číslo a volačky ostatních operátorů.

c)  Seznam operátorů je po celou dobu soutěže závazný a jakékoliv změny musí být konzultovány s pořadatelem

d)  Za registraci je považováno zaslání prvního soutěžního deníku se všemi náležitostmi uvedenými v odst. 1 písm. c).

2. Organizace startů

a) V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. V tomto soutěžním ročníku se bude tedy hodnotit max. 12 startů.

b) Každá soutěžní stanice má povoleno uskutečnit soutěžní start   z území mimo ČR a SK.

c) Za platná soutěžní spojení budou uznána jen spojení se stanicemi na území ČR a SK. Toto omezení se nevztahuje na jiné soutěžní stanice v CZ CB lize.

d) Každý soutěžní start mimo území ČR a SK musí být minimálně 14 dnů předem písemně (mail, SMS apd.) ohlášen pořadateli a avizován na https://cbdx.cz/portable

3. Soutěžní pravidla

a) Do soutěže se počítá max.16 hodin nepřetržitého provozu s tím, že za začátek je považováno první spojení v deníku. V případě že během soutěže dojde ke změně měsíce, platí součet hodin nepřetržitého provozu, tedy max. 16 hodin bez ohledu na datumovou změnu. V případě, že deník je rozložen do dvou měsíců je na operátorovi rozhodnout do jakého měsíce chce deník zařadit. Pakliže toto rozhodnutí neudělá, bude deník započítán do měsíce ve kterém bude větší součet bodů (Km).

b)  Soutěžní spojení musí být prováděna prostřednictvím radiostanice, bez cizí pomoci.

c)  Za cizí pomoc se považuje využití různých informačních a komunikačních prostředků, použití technologií k dálkovému ovládání stanic, opakovačů nebo spojení zprostředkovaná.

d) Operátoři kteří jsou registrováni u jedné soutěžní stanice nesmějí být registrováni u jiné soutěžní stanice.

e) Spojení s proti stanicí je povoleno 1x z domácího QTH a 1x z přechodného QTH, ( portejbl nebo mobil) vždy však z jiného lokátoru.

f) Soutěžící nesmí pracovat na CH9 – 27,065MHz (první pomoc, EMG)

g) V termínu konání soutěže LPD pořádaného CB klubem Česká Lípa je zakázáno navazovat spojení do CZ CB ligy. Soutěžní spojení do CZ CB ligy je možno navazovat mimo čas soutěže LPD a zapsaná volačka nesmí být volacím znakem LPD.

h) Na jedno přechodné QTH je možné uskutečnit druhé spojení až po dvou hodinách od uskutečnění prvního spojení. Pokaždé však z jinou proti stanicí. Toto dvouhodinové omezení se nevztahuje na přechodné QTH ze kterého aktuálně vysílá soutěžní stanice do CZ CB ligy.

4. Staniční deník

a) Staniční deník musí být zpracován v digitální podobě. Prioritně v programu deník CL6. Po dohodě s pořadatelem je možné zpracovat soutěžní deník i v jiném formátu (csv,txt,xls, apd.) 

b) Do staničního deníku lze zapsat spojení i z jiného frq. Pásma např.PMR případně jiných sdílených kmitočtů. V tomto případě je nutno toto QSO označit (PMR, 70cm atd.) aby se nepočítala do CB ligy.Budou však započítána v CB Aktivitách.

c) Staniční deník musí být k vyhodnocení odeslán nejpozději do 5. Každého následujícího měsíce. Na později poslané deníky nebude brán zřetel.

d) Deník  musí obsahovat následující data nutné pro vyhodnocení

   1.  Popis expedice (hlavička deníku) musí obsahovat: soutěžní volací      znak, jeho startovní lokátor, QTH, nadm. výšku  (vol.znak se v průběhu roku nesmí měnit).

   2. Datum a část spojení s přesností na 15 min.

  3. číslo spojení.

  4. U spojení se stanicí s trvalým QTH – volací znak, domácí QTH a lokátor.

  5. U spojení se stanicí s přechodným QTH – volací znak, dom.QTH, přechodné   QTH a jeho lokátor. U mob.stanic nejbližší dohledatelný záchytný bod do vzdálenosti cca 5Km.

  6.Při zápisu lokátoru protistanice je všeobecně povolena tolerance 1 lokátoru.

5.Bodování

a) Vzdálenost na území ČR a SK se počítají bez omezení jako prostý součet Km.

b) U spojení mimo území ĆR a SK do 500 Km se provádí prostý součet Km. 1 Km 1 bod.

c) V případě že se jedná o spojení nad 500 Km, pak každých započatých 10 Km nad tuto hodnotu je 1 bod.

d) Konečný výsledek je součet všech bodů. Výpočet si dělá každý sám.

e) K vyhodnocení soutěžního deníku bude pořadatelem použit výhradně program deníkCL6. Pořadatel bude správnost zápisu vyhodnocovat podle aktuální verze Databáze volaček platných k poslednímu dni daného měsíce. Při hodnocení zápisu spojení v soutěžním deníku bude v případě nejasnosti o správnosti zápisu upřednostněn lokátor před názvem kóty.

6 Vyhodnocení

Vyhodnocení se bude provádět průběžně podle došlých deníků a výsledky budou pravidelně zveřejňovány vždy do 10. v měsíci na CBDX.cz. Konečné vyhodnocení soutěžního ročníku bude provedeno na vhodném místě které určí organizátor.

7.Diskvalifikace

V případě, že bude prokázáno porušení propozic a aktuálně platných povolovacích podmínek pro ČR, bude stanice diskvalifikována.

8.Protesty

Případné protesty musí být podány nejpozději do 20 následujícího měsíce. Protest musí být podán písemnou formou např. mail na adresu pořadatele. Protest musí být podán písemnou formou ( mailem) na adresu ředitele soutěže a smí ho podat pouze soutěžící aktuálního ročníku.

 

 

Průběžné výsledkové listiny najdete na internetových stránkách CB klubu Česká Lípa.

Kontaktaktní adresa pořadatele.

Václav Mestl Chotěšov 160 33214 Chotěšov

e-mail radegast@cbdx.cz

 

tel. +420 605 588 849

Výklad změn.

Pokusili jsme se provést  změny v propozicích CB CZ ligy. Než propozice uvedeme do života požádám Vás, hlavně soutěžící, o vyjádření se k těmto změnám abychom mohli definitivně rozhodnout o jejich životnosti. Přečetli jsme si všechny dostupné názory a to i mimo stránky CBDX. Naprostá většina byla věcná, inspirující a také jsme na tyto názory slyšeli. Některé byli pro nás nepřijatelné, zvláště ty, které by z ligy udělali volnou soutěž bez regulí. Věříme, že většina zájemců o soutěžení uznává nutnost dodržovat určité regule, aby měli pokud možno všichni rovné podmínky, ale nikoliv za cenu toho, že nebudou žádné podmínky.

Úvod propozic je prakticky stejný jako u předchozích. Ke změněně dochází v bodech :

 2. Organizace startů.

V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. Je ponecháno plně na soutěžících ………………….

Každá soutěžní stanice má povoleno uskutečnit soutěžní start z území mimo ČR a SK.

Tato změna prakticky umožňuje jednak více startů a např. Skipperovi  po dohodě s organizátorem se zúčastnil  CZ CB ligy po celý rok i z území Rakouska.

Byl vypuštěno omezení startů z vrcholů nad 1200m nv. Tyto vrcholy jsou neomezeně přístupné.

4.Staniční deník

I zde se jedná o změnu a to tím, že pořadatel je přístupný přijmout deník i v jiné podobě než je deník CL6 a to až do té míry, že v nutných (po dohodě) případech přijme i papírovou podobu (scan)

5.Bodování.

Zde je provedena změna v hodnocení zápisu v deníku a to hlavně v tom, že pořadatel nebude klást důraz na gramatiku zápisu, nebude klást důraz na přesnosti znění názvů a v případech nejasností bude mít správný lokátor přednost před správným názvem místa.

 Tak toliko ke změnám v propozicích a byl bych rád kdyby jste se k těmto propozicím  vyjádřili  a vznesli případné připomínky, podle kterých bude možno v případě nutnosti ve změnách dál pokračovat. Byli bychom rádi kdyby se propozice mohli již k 1.12 2020 uvést do života. Vím že je to za pochodu, ale nedomnívám se, že je kvůli tomu nutno přerušovat ligu. Budeme se snažit to udělat tak, aby nikdo ze stávajících soutěžících nebyl znevýhodněn nebo poškozen.

Děkuji a těším se na Vaše připomínky.

Venca CL39