CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Pozvánka na Výroční členskou schůzi 2022

Kategorie: Všechny články, Klubové akce a činnosti, Klubové záležitosti

Termín konání Výroční členské schůze je stanoven na 16.4.2022 od 14 hod v areálu pionýrského tábora Zátoka u Vranovské přehrady, Onšov 108.

CL - Charlie Lima CB klub Česká Lípa, z.s.

Vás zve na Veřejnou výroční členskou schůzi 2022

 

Místo:      Onšov ev. č. 108, 671 02 Onšov, Jihomoravský kraj, Česko

                 GPS:   N 48°55.21757', E 15°50.16385'

Termín:    16. dubna 2022 od 14:00 hodin

 

Program:

1)   Zahájení členské schůze - prezence, zapisovatel apod.

2)   Schválení programu schůze

3)   Blahopřání k životním jubileím

4)   Zpráva o hospodaření za rok 2021

5)   Přijetí nových členů, odhlášení členů, vyloučení členů

6)   Návrh na změnu stanov

7)   Informace k zajištění LPD 2022 a dalších soutěží

8)   Informace k zajištění Holice 2022

9)   Diskuse

10)  Schválení usnesení

11)  Závěr

 

Svolavatel VČS:    Předseda CB klubu

 

Upozornění na stanovy:          

čl. 4 odst. 3 Povinnosti člena vůči klubu: písm. a) - účastnit se jednání nejvyššího orgánu klubu, tj. členské schůze

čl. 10 odst. 3 - Členská schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů klubu. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

Plná moc:    

Tak jako v loňském roce, tak i letos je možné, v odůvodněných případech nepřítomnosti, zmocnit k zastupování jiného člena CB klubu ČL

 

P L N Á M O C Já, níže podepsaný.......................................................................... datum narození:…………………………………………………… ….. bytem trvale: .................................................................................... uděluji plnou moc * panu ............................................................................................... datum narození:…………………………………………………………. bytem trvale: .....................................................................................

k tomu, aby mne zastupoval při hlasování na Výroční členské schůzi CL-Charlie Lima CB klub Česká Lípa z.s. dne 5.6.2021. 

V ........................................................ dne ..........................................

……………………………………. Zmocnitel Plnou moc přijímám.

V ........................................................ dne ........................................... ……………………………………. Zmocněnec

 

Informace k plné moci:

Občanský zákon 

§ 441

(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. 

(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci.

Musí být na plné moci úředně ověřený podpis zmocněnce?

Občanský soudní řád

§28 odst.4)

Podpisy na písemné plné moci, na odvolání plné moci nebo na její výpovědi musí být úředně ověřeny, jen stanoví-li to zákon nebo rozhodl-li tak předseda senátu.

Plná moc proto, aby byla platná, nepotřebuje vždy úřední ověření, pouze vyžaduje-li to zákon. V našem případě zákon nehovoří o nutnosti, z čehož vyplývá, že úřední ověření nutné není.

Komentáře

postPřidat komentář
Soptík Hřensko CL-95
odpovědět citovat
Před konáním VČS si prosím vyzvedněte, nebo nechte někým vyzvednout ceny ze soutěží pořádaných nebo zaštiťovaných klubem.
Soptík Hřensko CL-95
odpovědět citovat
Odkaz ke stažení plné moci v PDF k vytištění: https://cbdx.cz/upload/plna_moc.pdf