CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

POZOR, POZOR!!! Holice 2022 Vyhlašování výsledků CB soutěží bude ve Velkém sále 27.8.2022 od 13 hod. Program ZDE.

 

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Propozice CB Ligy pro rok 2006

Kategorie: Všechny články, Česká CB liga
Propozice CB Ligy pro rok 2006

10.12.2005 19:38:35 - Venca Chotěšov CL-39 - Česká CB liga Propozice pro kat. Multi a Single včetně výkladu některých odstavců.


    Propozice 1. České CB Ligy kat. Multi


Česká CB Liga kat. Multi bude zahájena 1.1. 2006 a zakončena 31.12. 2006.

Uzávěrka výsledků CB Ligy 2006 nejpozději do 10.1. 2007


1. Podmínky účasti

České CB Ligy kat. Multi se může zúčastnit každý jednotlivec nebo skupina více operátorů ( expedice) která provozuje zařízení pro komunikaci na pásmu CB, které odpovídá současnému předpisu na tomto pásmu /VO/ a všem z něho v budoucnu vyplývajícím změnám a ustanovením.
Do této soutěže se není nutno zvláštním způsobem přihlašovat. Bude hodnocen každý, kdo pošle staniční deník, který bude obsahovat předepsané záznamy a náležitosti v určeném termínu a na určenou adresu k vyhodnocení. Pouze v prvním odeslaném deníku musí být seznam operátorů soutěžního celku , který bude po celou dobu soutěže závazný a jakékoliv pozdější změny musí být konzultovány s pořadatelem.
Ligy se může zúčastnit soutěžící České i Slovenské republiky.


2.Organizace startů

V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. Je ponecháno plně na soutěžících kolikrát v měsíci budou startovat, ale staniční deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden.
V kalendářním roce se bude hodnotit pouze 10 měsíců. Je plně na soutěžícím kolikrát v roce a který měsíc bude startovat . Hodnoceno však bude pouze 10 měsíců. Rozhodnutí, který deník bude zařazen do hodnocení je věcí soutěžícího. Pokud soutěžící předá k hodnocení více jak 10 deníků za rok a z vlastního rozhodnutí neoznačí deník k vyřazení, pořadatel v případě nutnosti vyřadí deníky z nehorším výsledkem tak aby celkový počet hodnocených deníků bylo 10.

Hodnoceny budou starty jak na území České a Slovenské Republiky tak i mimo tato území. Spojení však mohou být prováděna pouze se stanicemi které vysílají z území ČR nebo SK. Soutěžní stanice však mezi sebou mohou navazovat spojení ať jsou kdekoliv.3.Soutěžní pravidla

1.Do soutěže se počítá max. 24 hod. nepřetržitého provozu s tím, že za začátek je považována hodina startu.V případě, že během soutěže dojde ke změně měsíce platí součet hodin nepřetržitého provozu , tedy max. 24 hod bez ohledu na datumovou změnu.
Pokud soutěžící neuvede jinak, bude deník vždy hodnocen v měsíci ve kterém bylo uskutečněno první spojení.

2.Během soutěže musí celý tým vystupovat jen jako jeden celek .
Vyjímku tvoří pouze případ, kdy operátor, nebude-li se svým týmem, bude vysílat ze svého domácího QTH nebo v případě, že bude soutěžit pod svojí soutěžní vol.značkou v kat. Single.

3.Počet operátorů v týmu není limitován. Ale jmenovité obsazení a počet operátorů , kteří budou zapsáni v prvním deníku odeslaném pro vyhodnocení , bude závazné pro celý průběh roku. Veškeré další změny ve složení je nutné oznámit pořadateli.

4.Soutěžní QSO musí být prováděna bez cizí pomoci. Za cizí pomoc se považují opakovače, zprostředkovaná spojení a spojení provedená operátorem, který není zapsán v prvním deníku.

5.Operátoři, kteří jsou uvedeni u jedné soutěžní stanice kat. multi nesmí figurovat jako člen týmu ve stejném roce u jiné soutěžní stanice kat.multi. Mimo případ, že odstupující operátor založí vlastní soutěžní tým pod jiným vol.znakem. Do původního týmu se však již po zbytek sezóny nemůže vrátit


6. Jmenovitá kóta v České Republice, jejíž nadm.výška přesahuje 900 m smí být použita v jednom kalendářním roce pouze 1krát a lokátor ve kterém použijete více kót nad 900 m pouze 2krát.
Jmenovitá kóta ve Slovenské republice, jejíž nadm. výška přesahuje 1200m smí být použita v jednom kalendářním roce pouze 1 krát a lokátor ve kterém použijete více kót nad 1200m pouze 2 krát.
Tato úprava se nevztahuje na kóty, které jsou společné jak pro SK tak pro ČR např. Velká Javořina. Pro tyto kóty se vztahuje úprava jako pro Českou Republiku.

7. Spojení s mobilní stanicí je povoleno během soutěžního startu max. 2x., pokaždé však z jiného lokátoru.

8.Případná změna ve složení soutěžního týmu je možná, ale musí být projednána a odsouhlasena pořadatelem ( ředitelem soutěže) před zahájením soutěžního startu.

9.V případě, že bude prokázáno používání koncového stupně ( zesilovače výkonu), bude stanice diskvalifikována

10. Soutěžící nesmí vézt soutěžní provoz na následujících frekvencích :
CH 9 27065 MHz první pomoc
CH 24 (27235), 25 (27245), 52 (26675), 53 (26685), 76 (26915)… dig.přenos dat.
CH 18 (27175), 23 (27255)… …………dálkově řízené záznamníky


11. V čase, který je vyhrazen pro konání soutěží LPD Česká Lípa a RKL Liberec je zakázáno navazovat spojení do ligy ze soutěžními stanicemi LPD nebo RKL. Soutěžní spojení je možno uskutečnit pouze mimo čas soutěže, přičemž volačka protistanice nesmí být volačkou použitou v soutěži LPD nebo RKL.


4.Staniční deník

Staniční deník musí být psán v čitelné a srozumitelné podobě a může obsahovat spojení maximálně za 24 hod. nepřetržitého provozu počínaje hodinou zahájení provozu.
Deník může být psán ručně, strojově nebo digitálně,
Deník musí být k vyhodnocení odeslán nejpozději do 5. každého následujícího měsíce. V případě že tímto dnem bude sobota nebo neděle bude tím posledním dnem pondělí. Poslední deník v roce musí být doručen nejpozději do 7.1. nového roku. Na později poslané deníky nebude brán zřetel.
Staniční deník musí obsahovat následující data nutné pro vyhodnocení :

1. Volací znak soutěžícího, jeho startovní lokátor, QTH a nadmořskou výšku (volací znak se v průběhu roku nesmí měnit).
2. Datum a hodina spojení (není nutno zapisovat minuty).
3. Číslo spojení.
4. U stanice s trvalým QTH - volací znak, QTH, lokátor ( max.povolená tolerance 1lok.) a vzdálenost.
5. U stanice s přechodným QTH – domovský vol.znak /P přechodné QTH a jeho Lokátor (max.povol.tolerance 1 lok.) a vzdálenost.
6. U stanice mobilní – domovské QTH /M nebližší QTH ( do 5Km) nebo na dálnici kilometrovník a lokátor (max.povol.tolerance 1 lok.) vzdálenost.
7. Na konci deníku musí být proveden celkový výpočet bodového stavu , počtu spojení a výpis nejdelšího spojení.


5. Bodování

Bodování je prováděno jednoduchým způsobem co km to bod. Výpočet si provádí každý soutěžící sám. Konečný výsledek je součtem všech vzdáleností .
Při zjišťování vzdáleností doporučuji použít některý z mnoha programů pro výpočet vzdáleností..
V zájmu jednotného počítání Km, doporučuji programy Bohouše Česká Lípa CL 6. Hlavně pak program DENÍK CL6 který je volně k dispozici na net.stránkách ČL.
Při zjišťování umístění bodu v lokátoru můžete využít kteréhokoliv PRG vhodného pro tyto účely. Ve sporných případech se obraťte na pořadatele, který vám obratem sdělí potřebný údaj s přesností na 100m a případně i zašle (emailem) foto map.detailu. Tento údaj, v případě sporu, bude také údajem definitivním.
NV jednotlivých kót budou odečítány z konkrétní mapy bez ohledu na údajnou přesnost či nepřesnost údajů v této mapě. Pro soutěž není podstatný údaj o přesné výšce, ale skutečnost, zda se jedná o kótu nad 900 m.n.m.
Údaje GPS bude respektován pouze v případě, že výška kóty nebude označena v mapě.


6.Vyhodnocení

Vyhodnocení se bude provádět průběžně podle došlých deníků. To ovšem platí pouze pro vlastníky přístupu na internet, kde bude k dispozici tabulka s pořadím.Pro ostatní bude každé 3 měsíce tato tabulka vycházet v časopisu Výzva na Kanále.
Při vhodné příležitosti bude vyhlášen vítěz této ligy který převezme putovní pohár. Datum vyhlášení bude včas zveřejněn.
Do 10 místa soutěžící obdrží diplomy.


6. Diskvalifikace

Soutěžící bude při porušení soutěžních podmínek v bodě 9 a 10 vyloučen ze soutěže až do konce roku.
Soutěžícímu bude zrušen deník bez náhrady při porušení soutěžních podmínek v bodě 2 a 6. U bodu 2 při spojení mezi soutěžními stanicemi, bude deník zrušen oběma soutěžním stanicím.


7.Protesty

Případné protesty musí být podány nejpozději do 10.dnů po uzávěrce hodnoceného měsíce tedy do 20 daného měsíce
Protest musí být podán písemnou formou.
Průběžné výsledkové listiny najdete na internetových stránkách CB klubu Česká Lípa - http://www.cbdx.cz
Kontaktní adresa na kterou se budou zasílat staniční deníky pro vyhodnocení

ADR: Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14
e-mail:
radegast@cbdx.cz
mob. 605588849


Propozice I. České CB ligy kategorie Single

I. Česká CB Liga kat. Single bude zahájena 1. 1. 2006 a zakončena 31. 12. 2006.
Uzávěrka výsledků nejpozději do 7.1. 2007

I. České CB ligy kat Single se může zúčastnit každý, kdo provozuje zařízení pro komunikaci na pásmu CB, které odpovídá současnému předpisu pro provoz na tomto pásmu /VO/ a všem z něho v budoucnu vyplývajícím změnám a ustanovením.

1. Podmínky účasti

Do této soutěže se není nutno zvláštním způsobem přihlašovat. V této soutěži bude hodnocen každý jednotlivec, který pošle staniční deník z obsahem předepsaných náležitosti.

2. Organizace startů

V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. Je ponecháno plně na soutěžících kolikrát v měsíci budou startovat, ale staniční deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden.
V kalendářním roce se bude hodnotit pouze 10 měsíců. Je plně na soutěžícím kolikrát v roce a který měsíc bude startovat a který nikoliv. Hodnoceno však bude pouze 10 měsíců. Rozhodnutí, který deník bude zařazen do hodnocení je věcí soutěžícího. Pokud soutěžící předá k hodnocení více jak 10 deníků za rok a z vlastního rozhodnutí neoznačí deník k vyřazení, pořadatel v případě nutnosti vyřadí deníky z nejhorším výsledkem tak, aby celkový počet deníků bylo 10.

Hodnoceny budou starty, jak na území České a Slovenské Republiky, tak i mimo tato území. Spojení však mohou být prováděna pouze se stanicemi, které vysílají z území ČR nebo SK. Soutěžní stanice však mezi sebou mohou navazovat spojení ať jsou kdekoliv.


3. Soutěžní podmínky

1. Do soutěže se počítá max. 24 hod. nepřetržitého provozu s tím, že za začátek je považována hodina startu.V případě, že během soutěže dojde ke změně měsíce, platí součet hodin nepřetržitého provozu , tedy max. 24 hod bez ohledu na datumovou změnu.
Pokud soutěžící neuvede jinak, bude pak deník vždy hodnocen v měsíci, ve kterém bylo uskutečněno první spojení.

2. V této kategorii smí soutěžit pouze jednotlivec bez cizí pomoci. Za cizí pomoc se považují opakovače, zprostředkovaná QSO, pomoc nebo asistence jiného operátora nebo osoby.

3. V případě. že soutěžící v této kat. je zároveň členem týmu kat. Multi nesmí dojít k souběhu startů z jedné kóty.

4 Jmenovitá kóta v České Republice, jejíž nadm.výška přesahuje 900 m smí být použita v jednom kalendářním roce pouze 1krát a lokátor ve kterém použijete více kót nad 900 m pouze 2krát.
Jmenovitá kóta ve Slovenské republice, jejíž nadm. výška přesahuje 1200m smí být použita v jednom kalendářním roce pouze 1x a lokátor ve kterém použijete více kót pouze 2x.
Tato úprava se nevztahuje na kóty, které jsou společné jak pro SK tak pro ČR např. Velká Javořina. Pro tyto kóty se vztahuje úprava jako pro Českou Republiku.

5. V případě, že bude prokázáno používání koncového stupně ( zesilovače výkonu), bude stanice diskvalifikována

6. Spojení s mobilní stanicí je povoleno během soutěžního startu max. 2x., pokaždé však z jiného lokátoru.

7. Soutěžící nesmí vézt soutěžní provoz na následujících frekvencích :
CH 9 27065 MHz první pomoc
CH 24 (27235), 25 (27245), 52 (26675), 53 (26685), 76 (26915)… dig.přenos dat.
CH 18 (27175), 23 (27255)… …………dálkově řízené záznamníky

8. V čase, který je vyhrazen pro konání soutěží LPD Česká Lípa a RKL Liberec je zakázáno navazovat spojení do ligy ze soutěžními stanicemi LPD nebo RKL. Soutěžní spojení je možno uskutečnit pouze mimo čas soutěže, přičemž volačka protistanice nesmí být volačkou použitou v soutěži LPD nebo RKL.

4. Staniční deník

Staniční deník musí být psán v čitelné a srozumitelné podobě a může obsahovat spojení maximálně za 24 hod. nepřetržitého provozu počínaje hodinou zahájení provozu.
Deník může být psán ručně, strojově nebo digitálně,
Deník musí být k vyhodnocení odeslán nejpozději do 5. každého následujícího měsíce. V případě, že tímto dnem bude sobota nebo neděle bude tím posledním dnem pondělí. Poslední deník v roce musí být doručen nejpozději do 7.1. nového roku. Na později poslané deníky nebude brán zřetel.
Staniční deník musí obsahovat následující data nutné pro vyhodnocení :

1. Volací znak soutěžícího, jeho startovní lokátor, QTH a nadmořskou výšku (volací znak se v průběhu roku nesmí měnit).
2. Datum a hodina spojení (není nutno zapisovat minuty).
3. Číslo spojení.
4. U stanice s trvalým QTH - volací znak, QTH, lokátor ( max.povolená tolerance 1lok.) a vzdálenost.
5. U stanice s přechodným QTH – domovský vol.znak /P přechodné QTH a jeho Lokátor (max.povol.tolerance 1 lok.) a vzdálenost.
6. U stanice mobilní – domovské QTH /M nebližší QTH ( do 5Km) nebo na dálnici kilometrovník a lokátor (max.povol.tolerance 1 lok.) vzdálenost.
7. Na konci deníku musí být proveden celkový výpočet bodového stavu , počtu spojení a výpis nejdelšího spojení.5. Bodování

Bodování je prováděno jednoduchým způsobem co km to bod a jeho výpočet si provádí každý soutěžící sám jako součet všech vzdáleností .
Při zjišťování vzdáleností doporučuji použít některý z mnoha programů Bohouše Česká Lípa CL 6 pro výpočet vzdáleností. Hlavně pak doporučuji program DENÍK CL6, který je volně k dispozici na net.stránkách ČL.
Při zjišťování umístění bodu v lokátoru můžete využít kteréhokoliv PRG vhodného pro tyto účely. Ve sporných případech se obraťte na pořadatele, který vám obratem sdělí potřebný údaj s přesností na 100m a případně i zašle ( mailem) foto map.detailu. Tento údaj, v případě sporu, bude také údajem definitivním.
NV jednotlivých kót budou odečítány z konkrétní mapy bez ohledu na údajnou přesnost či nepřesnost údajů v této mapě. Pro soutěž není podstatný údaj o přesné výšce, ale skutečnost, zda se jedná o kótu nad 900 m.n.m.
Údaj GPS bude respektován pouze v případě, že výška kóty nebude označena v mapě.

6. Vyhodnocení

Vyhodnocení se bude provádět průběžně podle došlých deníků, však nejpozději do 10 v následujícím měsíci. To ovšem platí pouze pro vlastníky přístupu na internet, kde bude k dispozici tabulka s pořadím.Pro ostatní bude každý měsíc tato tabulka vycházet v časopisu Výzva na Kanále.
Při vhodné příležitosti bude vyhlášen vítěz této ligy, který převezme putovní pohár. Datum vyhlášení bude včas zveřejněno.
Do 10 místa soutěžící obdrží diplomy.

7. Diskvalifikace


Soutěžící bude při porušení soutěžních podmínek ods. Soutěžní podmínky v bodě 2, 5 a 7 vyloučen ze soutěže až do konce roku.

8. Protesty

Případné protesty musí být podány nejpozději do 10.dnů po uzávěrce hodnoceného měsíce tedy do 20 dalšího měsíce.
Protest musí být podán písemnou formou .

Průběžné výsledkové listiny najdete na internetových stránkách CB klubu Česká Lípa - http://www.cbdx.cz

Kontaktní adresa na kterou se budou zasílat staniční deníky pro vyhodnocení

ADR: Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14
e-mail: radegast@cbdx,cz . mob. 605588849 

Výklad pravidel CB Ligy.

1. Podmínky účasti

K tomuto bodu není zapotřebí žádného výkladu.

2. Organizace startů

V minulých letech se každý měsíc konal jeden start. To znamená, že pokud soutěžící se chtěl umístit do prvních 5 míst musel mít až na vyjímky každý měsíc jeden start. Tedy 12 startů ročně. Zvláště v zimních měsících to byla slušná zátěž, hlavně pro jednotlivce. Pravidla pro rok 2006 uvažují s tak zvanými Ligovými prázdninami v podobě 2 měsíců. To, kdy si který soutěžící tyto prázdniny vybere ponechává pořadatel plně na něm. Je možno poslat deník každý měsíc k vyhodnocení tedy opět 12 startů, a podle vlastního uvážení nechá vyřadit dva deníky. Je na něm které to budou. A nebo zkrátka opravdu vyjede jen 10x.

3. Soutěžní pravidla

I zde došlo k několika změnám. V podobě jistého uvolnění pravidel.

Výklad k b.1. na rozdíl od minulých pravidel ponechává pořadatel na soutěžícím do kterého
měsíce chce deník zařadit.
2. Stane-li se, že vícečlenná exp. není na startu kompletní, je možno s jejím členem
navázat bodované QSO a je také možno, aby tento člen navazoval bodované QSO i
s jiným soutěž.stanicemi, ale jen v tom případě, že je ve svém domácím QTH. Nebo
pokud soutěží jako Single ale potom musí pracovat z jiného lokátoru.
4. Může se stát, že se operátor z jakéhokoliv důvodu rozejde se soutěžním týmem.
V minulosti nemohl již dále v soutěži pokračovat, pouze jen jako single. Pořadatel
nyní připouští možnost pokračovat v kat.Multi , ale jen jako nová soutěžní stanice.
Ale pozor ! Pokud opustí jednu soutěžní exp. dva nebo více operátorů najednou,
nemohou si založit jednu novou soutěžní exp., ale pouze každý svou, do které
mohou sice přibrat další členy nikoliv však ty, kteří byli v tomto roce členy jiné
soutěžní exp.
5.Tento odstavec připouští možnost, aby člen týmu kat.Multi mohl soutěžit zároveň i
v kat, Single. V případě, že bude startovat ve stejný den jako jeho tým, není možné
tento start vést ze stejného lokátoru jako jeho tým.
6. Vzhledem k zvláštnostem hornatého terénu ve Slovenské republice pořadatel
posunul výškové omezení na 1200m pro soutěžící, kteří budou startovat ze
Slovenské republiky. To znamená, že je možno z kopce nižšího než 1200 m(kóty)
startovat celý rok. Mimo vyjímky, které jsou upraveny v pravidlech. (Velká Javořina,
Kohůtka a pod.)
11.V čase, který je vyhrazen pro vyjmenované soutěže může být veden ligový provoz,
ale nesmí být navázáno spojení se soutěžícím této soutěže.
Vol.znak soutěžícího LPD nebude platný v deníku Ligy. Je tedy nutno, chcete-li
udělat spojení ze soutěžícím LPD, toto QSO provádět mimo vyhrazený čas tedy si
vybrat třeba přestávku a soutěžící LPD vám musí sdělit svůj privátní vol.znak.

11. Staniční deník

Zde není nutno příliš důkladného výkladu. Snad jen upozornění na dodržování tolerancí 5.Km
nebo-li 1 čtverce. A na nutnost definovat naprosto jasně QTH.

Nelze připustit zápisy např. Venca Chotěšov /P Šumava, Krušné hory, Vysočina, Bílé Karpaty apd.
Pokud nedostanete z protistanice všechny údaje ani toto QSO nezapisujte
U mobilů musíte chtít vždy jejich domácí Volačku.
Tedy nikoliv Pepa Kamion. Ale Pepa Komárno /M 15Km D1 JO70EB Lokátor pokud vám jej neudá je nutno dohledat a určit . V konečném zápisu vždy musí být lok. odpovídající toleranci.
Pokud se vám nepodaří tyto informace získat, ani QSO nezapisujte.

Tento výklad  je platný pro obě kategorie.


A to je k pravidlům asi vše potřebné. Případné otázky budou zotpovězeny v diskusi.

 73 a ať Vám to lítá

                     Venca Chotěšov

 

Komentáře

stopUzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.