CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

POZOR, POZOR!!! Holice 2022 Vyhlašování výsledků CB soutěží bude ve Velkém sále 27.8.2022 od 13 hod. Program ZDE.

 

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12

Kategorie: Obecně, Všechny články

Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Praha 22. listopadu 2016

Čj. ČTÚ- 90 290/2016-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a 12 zákona vydává opatřením obecné povahy

 

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů1 ), 2 ) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení malého výkonu – občanských radiostanic určených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob v pásmu 27 MHz (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona. 3 )

Článek 2

Konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou:

(1) Stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

(2) Stanice využívají tyto rádiové kmitočty: 

(3) V provozu stanic není povoleno:

a) používání přídavných zesilovačů vysokofrekvenčního výkonu;

b) používání směrových antén s horizontální polarizací;

c) vysílání bez informačního obsahu;

d) vysílání bez příjmu s výjimkou vysílání krátkých varovných informačních zpráv subjekty dopravní infrastruktury po dobu krátkodobých mimořádností v dopravě (údržbářské práce, dopravní nehody, …) pro řidiče na pozemních komunikacích, po dobu max. 8 hodin;

e) vysílání radiomajáků a vysílání poznávací značky automatických stanic;

f) vysílání pro komerční účely, vysílání reklam;

g) vysílání rozhlasového typu.

(4) Na kanálech 1 až 80 je povoleno vysílání telefonie s úhlovou (kmitočtovou – FM nebo fázovou – PM) modulací (třída vysílání F3E, G3E) 5 ) s maximálním vyzářeným výkonem 4 W6 ).

(5) Vysílání s amplitudovou modulací s dvěma postranními pásmy – DSB (třída vysílání A3E) 5 ) s maximálním vyzářeným výkonem 4 W (měřeným jako efektivní hodnota výkonu) 6 ), 7 ) a s jedním postranním pásmem – SSB (třída vysílání J3E, R3E) 5 ) s maximálním vyzářeným výkonem 12 W e.r.p. (měřeným jako průměrný výkon v rámci jednoho vysokofrekvenčního kmitu při největším rozkmitu modulační obálky) 6 ), 8 ) je povoleno pouze na kanálech 1 až 40.

(6) Harmonizovaná norma pro stanice je ČSN ETSI EN 300 4339 ).

(7) Přenos dat (třída vysílání F1D, F2D, G1D, G2D, J1D, J2D, A1D, A2D) 5 ) je možný pouze na kanálech č. 24, 25, 52, 53, 76 a 77.

(8) Kanály č. 18 a 23 jsou určeny pro provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic.

(9) Kanál č. 9 je vyhrazen pro informace zvláštní důležitosti, např. tísňové volání v případě neštěstí, havárie, úrazu, oznámení trestného činu apod.

(10)Kanál č. 1 je přednostně určen jako svolávací a kanál č. 80 jako vyvolávací s využitím selektivní volby. Uživatelé po navázání spojení na těchto kanálech vyhledají jiný volný kanál a přeladí se na něj.

(11) Kanály č. 10 a 19 jsou přednostně určeny pro službu dopravních informací.

(12) Stanice není povoleno využívat k poskytování služeb elektronických komunikací.

(13) Stanice není povoleno používat na palubě letadla ani jako letadlové nebo letecké stanice.

(14) Stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech.

(15) Využívání rádiových kmitočtů stanicemi je zařazeno do kategorie podružné (sekundární) služby10), stanice tedy nesmí působit škodlivé rušení stanicím přednostních radiokomunikačních služeb a nemají ochranu před škodlivým rušením způsobeným těmito stanicemi. Rovněž nemají ochranu před škodlivým rušením způsobeným jinými občanskými radiostanicemi. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou.

(16) Stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněny.

Článek 3

Závěrečné ustanovení

Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh přede dnem 1. dubna 2003.

Článek 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/7/01.2015-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz, čj. ČTÚ-61 587/2014-613, ze dne 14. ledna 2015, zveřejněné v částce 1/2015 Telekomunikačního věstníku.

Článek 5

Účinnost

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2016.

 

 


1 ) § 73 a 74 zákona.

2 ) Evropské harmonizované normy, uvedené v čl. 2 odst. 6, aplikované na základě zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

3 ) Toto všeobecné oprávnění vychází z rozhodnutí výboru pro elektronické komunikace (dále jen „ECC“) č. CEPT/ECC/DEC(11)03 z 24. června 2011 o harmonizovaném využití kmitočtů občanského pásma (CB) rádiovými zařízeními.

4 ) Kanál zvláštního využití – viz čl. 2 odst. 6 až 9.

5 ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

6 ) Definice a způsob měření výkonu je stanoven v čl. 8.2 harmonizované normy2 ).

7 ) Anglicky Root mean square (RMS).

8 ) Anglicky Peak envelope power (PEP).

9 ) ČSN ETSI EN 300 433 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB).

10) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 2. dubna 2010, Příloha k vyhlášce č. 105/2010 Sb.