CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu

Kategorie: Základní pojmy, Archiv, Všechny články

12.7.2002 00:10:57 - Láďa Fórum - Začínáme na CB - Popis, jak naladit anténu pro použití na domovském stanovišti - pro začínající...

Není jednoduché dát na takovou otázku jednoduchý recept, jak to udělat, aby to "chodilo". Odborná literatura se ve svém obsahu zaobírá obvykle velmi podrobně problematikou ladění antén. Je takový postup popsán obvykle pro konkrétní typ právě popisované antény. Není cílem tohoto článku seznamovat čtenáře se všemi postupy, kterými lze anténu tzv. naladit. Omezím se jen na zevšeobecnění hlavních zásad, které v konečném důsledku mají přivěst anténu do stavu, který se bude dost podobat stavu, kdy anténa je naladěna.

Co to vlastně je, naladění antény, a co vše zahrnuje? 
Pod uvedeným pojmem lze si představit souhrn všech opatření a zásahů, které provedeme na anténě s cílem dosáhnout předpokládaných elektrických parametrů zaručujících správnou funkci antény v konktrétním prostoru, kde bude anténa pracovat. Napsáno to je opravdu velmi jednoduše, ale pod tím je ukryta spousta náročných operací a to, jak ve vztahu k teoretickým a praktickým zkušenostem, tak i na použité přístrojové vybavení... Většina uživatelů pásma CB si svou první anténu nejspíše koupí u svého prodejce společně se stanicí. Z tohoto předpokladu budu vycházet. Ti, kteří si obstarají anténu od zkušenějšího kolegy, budou na tom o malinko lépe, neb jim dotyčný kolega v úvodu snad pomůže a poradí. Jen pro doplnění uvedu, že je vhodné se dobře obeznámit o původu antény a někdy není na škodu se i zeptat, proč tahle anténa je právě na prodej u stánku při nějakém setkání CB. Možné je, že někomu takový dotaz připadne jako urážlivý, nebo dokonce ponižující, jenže zkušenosti jiných říkají něco o oprávněnosti takových otázek - vyhnete se v každém případě situaci, kdy "výhodně" koupená anténa, někde na burze či setkání, vám nadělá nejdříve velkou hromadu radosti nad výhodnou koupí, ale později - starostí a zklamání. Zkušený kolega ji prohlédne, pokusí se ji naladit a zřejmě ji odložíte a půjdete si koupit anténu zcela novou... Proč to uvádím - zcela záměrně - poškozená, nekompletní nebo jinak znehodnocená anténa, se dost špatně opravuje i když navenek vypadá dobře - k tomu líbivá cena a nezkušený kupující = "bezva obchod" (jak pro koho!). Že takové situace se občas někde přihodí, je víc než holá skutečnost. Tak a zanechme pohřebních řečí a věnovat se budeme ladění antén, když už ji máme doma. Podíváme se jak naladit anténu, kterou jsme si koupili od výrobce antén. Při ladění antén, které si vyrobíme podle nějakého návodu, bude postup ladění velice obsáhlý a náročný na vybavení měřící technikou. Takové antény zpravidla nelze naladit jen s pomocí PSV metru. Podobné náročnosti na znalosti i vybavení bude zapotřebí v případě, že se rozhodneme anténu dodatečně naladit ve vztahu k ostatním parametrům.
  Popis PSV-metru

Výrobci anténové techniky se v zásadě snaží, aby jejich výrobek zákazníkovi nepřinášel komplikace, zvláště při uvádění do provozu. U antén to platí dvojnásob, protože anténa je velice složitý systém na který působí okolní prostředí v takové míře, že může zapříčinit i částečnou nefunkčnost antény. Z tohoto důvodu své antény vyrábějí s velkou péčí a tím dávají zákazníkovi, při dodržení návodu pro instalaci antény, že tato bude pracovat v mezích určených popisem. Na uživatele přenášejí obvykle jen možnost si překontrolovat to základní - PSV, které má být v návodu uvedeno. Svou konstrukcí a zapojením přizpůsobovacího obvodu antény je vše tzv. svázáno, že pokud je anténa mechanicky nastavena na návodem určenou délku, vykazuje na vstupní svorkách impedanci obvykle požadovaných 50ohm ve volném prostoru bez překážek, které by mohly funkci antény ovlivnit. Při kontrole tohoto parametru vystačíme s PSV metrem s ověřeným cejchováním pro daný kmitočet.

No a teď něco z praxe.
1.) novou anténu pečlivě překontrolujeme dle návodu a ověříme si zda máme vše, co k dané anténě přísluší
2.) anténu sestavíme dle návodu
3.) dbáme, aby všechny spoje, zvláště šroubové byly řádně dotaženy. Obvykle jsou spojovací elementy vyrobeny z oceli. Kombinace s hliníkem, není to nejšťastnější řešení a vlivem vzdušné vlhkosti se v místech styku dvou různých materiálů vytváří elektrolytická koroze se všemi svými negativními důsledky a to obvykle po době, nepřesahující jeden rok provozu
4.) zkontrolujeme přizpůsobovací obvod antény, zejména tzv. studené spoje atp. 
5.) překontrolujeme přívodní konektor
6.) anténu řádně připevníme k uzemněnému stožáru a překontrolujeme, zda spoj je dobře vodivý (přechodové odpory, studené spoje atp.)

Musíme si připravit vhodný napáječ - koax, který svou mechanickou délkou odpovídá našim potřebám k propojení antény a stanice. Zde je nejčastější chyba. Jen zřídka je potřebná délka odměřena s ohledem na činitel zkrácení koaxu(činitel rychlosti šíření) pro konkrétní koax.

Koaxiální kabel opatříme tzv. PL konektory. Při této práci dbáme, abychom práci provedli velmi pečlivě, důkladně při letování vodičů prohřejeme spojované místo. Zbytky drátů stínícího vedení odstraníme z vnitřní části konektoru, kde mohou způsobit elektrický zkrat. Pomocí Multimetru provedeme kontrolu, zda střední vodič koaxiálního vedení není tzv. zkratován se stíněním. Nakonec změříme střední vodič, zda není přerušený, podobně proměříme i stínění.

Velice často je možné slyšet na CB pásmu, že dotyčný má koax dlouhý 20m, jiný říká 40m, 15m, nebo 10m atp. Nechci nikomu sahat do jeho vědomostí a také nechci odhalovat jeho zaručeně správné a utajené postupy, jak takový koax dokáže v té či oné uváděné délce "srovnat" do požadavku, kdy fyzická délka napájecí vedení musí splňovat určité předpoklady pro správnou činnost - jeho délka by měla být sudými násobky 1/4 vlnové délky krát činitel rychlosti šíření daného koaxu. Ten je uveden v katalogových údajích, nebo lze se dotázat prodejce, případně jej nechat změřit.

Pro názornost uvedu příklad:

Elektrická vlnová délka pro kmitočet 27.205 MHz je ve volném prostoru 11.02738467 m.

1/4 elektr. vlnové délky = 2.756846168 m

Činitel rychlosti šíření pro pomyslný koax = 0.66

1/4 elektr. vlnové délky krát 0.66 = 1.819518471m mechanické délky koaxu pro 1/4 vlnový úsek tj. fyzická - mechanická délka koaxu pro 1/4 elektr. vlnovou délku.

Prvním sudým násobkem je délka koaxu 2 krát 1.819518471 = 3.639036942 m.

Potřebujeme připojit anténu, která je od stanice vzdálena 20 m.

Při dodržení pravidla, že napájecí vedení - koax musí být sudým násobkem 1/4 el. vlnové délky krát činitel rychlosti šíření pro daný koax.

Použijeme délku koaxu, která je nejbližší vyšší - tzn., že:

Délku 3.639036942 násobíme sudým číslem 4 = 14.55614777 m, to je nějak málo pro spojení antény a stanice. Zkusíme:

Délku 3.639036942 násobíme 6 = 21.83422165 m.

Tak a máme nalezenou potřebnou mechanickou délku koaxu při daném činiteli rychlosti šíření koaxu k překlenutí požadované vzdálenosti mezi stanicí a anténou. Velice jednoduše se můžeme přesvědčit o správné délce koaxu a to tak, že použijeme k měření vhodný přístroj, např. anténový analyzátor nebo šumový můstek (popis postupu měření s ním, je popsán v článku na stránkách ČL klubu, které právě čtete).

Pokud nejste majiteli šumového můstku, případně přístrojů typu RF či MFJ, lze se přesvědčit o správně určené délce napájecího koaxu takto:

 Budeme vycházet z předpokladu, že napájecí vedení o délce 1/2 vlnové délky je v podstatě impedanční transformátor s převodem 1:1  (sudý násobek 1/4 vlnové délky je roven 1/2 půlvlnové délce).

Použijeme ověřený SWR (PSV) metr určený pro měření na CB pásmu. Připojíme k SWR metru staničku na příslušný konektor. Naladíme na staničce střed pásma (obvykle 27.205 MHz tj. 20.k. pro klasické CB pásmo se 40-ti kanály). Na výstup z SWR metru připojíme umělou zátěž o požadované impedanci 50 ohmů. Seřídíme nastavení SWR metru a hodnoty si poznamenáme. Odpojíme umělou zátěž a připojíme zkoumaný koaxiální napáječ k SWR metru - neměníme nastavení kanálu!. Na druhý konec napáječe připojíme umělou zátěž a naměřené hodnoty porovnáme. Při správně určené mechanické délce napáječe bude hodnota PSV velmi podobná té, kterou máme poznamenanou v poznámkách. Pokud se naměřené hodnoty liší - je potřeba změnit délku napáječe. Celý postup si můžeme pro ověření provést i pro kmitočet 1. a 40. kanálu - výsledky zapíšeme do poznámek a můžeme porovnávat. Pro ty zvídavější - je možno si změřené hodnoty vynést do jednoduchého grafu a sledovat průběh PSV v závislosti na délce napáječe. Ukázka takového grafu je na obrázku (uvedené hodnoty PSV jsou jen demonstrační).  Zelenou barvou je označen průběh PSV u správně zvolené délky napáječe, barva červená označuje napáječ krátký a barva modrá - dlouhý.

mini_7_1j.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
  Popis a návod pro stavbu šumového můstku
  Popis a návod pro stavbu GDO
  Popis a návod na stavbu měřiče intenzity vf pole

Když už máme anténu na stožáru, napájecí vedení je připraveno, zapojíme PSV metr mezi konektor antény a napájecí vedení.

 Zde je vhodné připomenout:
1.) když je PSV rovno 1:1, neznamená to vždy, že anténa pracuje 
2.) když není PSV rovno 1:1, neznamená to vždy, že anténa nepracuje 
3.) když je PSV větší než 3:1, hledejme závadu v mechanické sestavě antény 
Uvedená pravidla jsou velice výmluvná a postihují nejčastější situace, se kterými se můžeme setkat při ladění antény.

Změřením PSV jsme zjistili, jaká je míra impedančního nepřispůsobení mezi koaxem a anténou v místě připojení antény, případně mezi koaxem a stanicí. V této souvislosti je potřebé si uvědomit, že výška antény nad zemí, blízkost zejména kovových konstrukcí má vliv na impedanci antény.

Vycházejme z výše uvedeného předpokladu, že výrobci sestavují své antény tak, aby vstupní impedance na konektoru antény byla při rezonančním kmitočtu ve středu pásma CB rovna 50ohmů.

Při našem měření PSV na konektoru antény zjistíme, že hodnota je na spodních kmitočtech (kanálech) blízká 1:1 a na horních kmitočtech (kanálech) je vysoká 2:1. Co to znamená? Jen to, že anténa rezonuje (za výše uvedených předpokladů) na kmitočtech nízkých - je tzv. mechanicky dlouhá - musíme ji opatrně mechanicky zkrátit a to obvykle na posledním dílu antény. Zkrácení se provede tak, že uvolníme stavěcí šroubek a poslední díl zasuneme obvykle o 3-5 mm. Než tak provedeme, označme si původní polohu posledního dílu! U antén laminátových obvykle provedeme ladění pomocí otočných kroužků ve spodní části antény.

V situaci opačné, kdy je hodnota PSV příznivější na horních kmitočtech (kanálech), je anténa mechanicky krátká - musíme ji opatrně prodloužit.

Uvedený postup několikrát opakujeme až dosáhneme stavu, kdy hodnota PSV je na obou okrajích pásma téměř shodná a hodnota PSV ve středu pásma je nejnižší - není pravidlem, že musí být hodnota PSV 1:1! Při tomto postupu nám jde o to, aby průběh hodnoty PSV byl v celé šířce pásma vyrovnaný bez výraznějších změn. Zjištěné konečné hodnoty PSV si poznačíme. Uvedeným postupem jsme naši anténu tzv. srovnali do stavu, kdy hodnota PSV je v celé šířce pásma nižší než 2:1. Takto nastavenou anténu již dále upravovat nebudeme.jaknalad1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Obrázek ukazuje možnou změnu v délce anténového zářiče zasunutím případně vysunutím posledního dílu zářiče. Před každou změnou délky si označte polohu dílu.

Připojíme připravený koax k anténě, mezi stanici a koax zapojíme PSV metr. Zkontrolujeme hodnoty PSV - musí být velice podobné těm, které jsme naměřili u antény. Pokud nastane stav, kdy hodnoty PSV jsou tzv. lepší, než u antény, je to důvod překontrolovat koax a ne se radovat, jak jsme to vše dobře naladili! Opačně to platí samozřejmě také. V takovém případě musíme problém hledat ve správné délce koaxu.

Tak a teď už můžete zkusit provést první spojení na vlastnoručně laděné anténě - určitě budete z něj mít i radost.

Anketa ke článku : Našel jsi v článku informace týkající se ladění antény:
Ano, v přiměřeném rozsahu mi postačí     180
Částečně, okrajově se blíží obsah tomu, co hledám     79
Nenašel jsem tam nic z toho, co mne zajímá     74
Diskuse pod článkem:
[18341] 7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Pavel Karlín 8.2.2012 02:43:48
  Zdravím všechny CBčkáře, mam takový problém.
Jedná se o to že mi za žádnou cenu ne a ne naladit CB anténu na spokojenou hodnotu.
Podle PSV metru to ukazuje něco okolo 5 a nepomáhá zkracování či prodloužení antény!
CB je značky Danita 1240 a anténa která je montována na pevno zadní části kufru je značky Sírio.
Projížděl jsem na webu různá fóra a dočetl jsem se že by to mohlo být špatně uzemněno ale podle mého asi ne. Vysílačka je v poho a odzkoušena v jiném autě na jiné anténě a ok. Nevím si rady.
Podotýkám že jsem úplný začátečník na CB i když mam CB nějakou dobu. 73....Pavel
 » [18363] Re:7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Martin Zábludov 19.2.2012 11:35:24
  Ahojky
Řešil jsem již dvakrát podobný problém s anténou Sirio a to v obou případech že anténa byla koupena z druhé ruky. Laboroval jsem nad tím hodně dlouho až do okamžiku kdy mě napadlo anténu rozdělat. Celý problém spočíval v upadeným drátu mezi kabelem a cívkou, jak banální, ale nejjednodušší věci napadají člověka až nakonec. Po připájení drátu se anténa chovala tak jak má :) Martin
 »» [18364] Re:Re:7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Pavel Karlín 19.2.2012 12:52:47
  :Ahoj Martine Zábludov,

Anténu jsem dostal která byla používaná bez problému a pak se akorát předělala na jiný vůz a tak si myslím že problém bude trochu jinde ale i přesto to asi též rozeberu i když jsem to nikdy nedělal a nevím jestli se mi to povede. TO JSI ROZDĚLÁVAL ten KLOUB nebo SAMOTNOU ANTÉNU?
Jsem spíše začátečník co se týče CB.
73.... Pavel Karlín (Praha) mobil
 » [18342] Re:7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Pavel Karlín 8.2.2012 13:38:12
  Omlouvám se, omylem mi to tam naskočilo vícekrát.. 73...Pavel
 »» [18362] Re:Re:7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Láďa Forum MB 16.2.2012 23:35:10
  Poděkuji za dotaz. Je opravdu moc těžké radit v takové situaci, když je naměené SWR tak vysoké. Zřejmě by stálo za pokus si najít v okolí kolegu s vhodnými zkušenostmi s pokusit se společně najít řešní vzniklého problému. Rozhodně mohu říci, že v takovém případě je vhodné nejdříve prověřít mechanickou sestavu antény a poté se věnovat části elektrické. Poněkud mne překvapuje, že nová anténa je tzv. "nezkrotitelná" - to není obvyklé.
Hodně štěstí přeji.
  [18340] 7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Pavel Karlín 8.2.2012 02:36:43
  Zdravím všechny CBčkáře, mam takový problém.
Jedná se o to že mi za žádnou cenu ne a ne naladit CB anténu na spokojenou hodnotu.
Podle PSV metru to ukazuje něco okolo 5 a nepomáhá zkracování či prodloužení antény!
CB je značky Danita 1240 a anténa která je montována na pevno zadní části kufru je značky Sírio.
Projížděl jsem na webu různá fóra a dočetl jsem se že by to mohlo být špatně uzemněno ale podle mého asi ne. Vysílačka je v poho a odzkoušena v jiném autě na jiné anténě a ok. Nevím si rady.
Podotýkám že jsem úplný začátečník na CB i když mam CB nějakou dobu. 73....Pavel
  [18339] 7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Pavel Karlín 8.2.2012 02:36:38
  Zdravím všechny CBčkáře, mam takový problém.
Jedná se o to že mi za žádnou cenu ne a ne naladit CB anténu na spokojenou hodnotu.
Podle PSV metru to ukazuje něco okolo 5 a nepomáhá zkracování či prodloužení antény!
CB je značky Danita 1240 a anténa která je montována na pevno zadní části kufru je značky Sírio.
Projížděl jsem na webu různá fóra a dočetl jsem se že by to mohlo být špatně uzemněno ale podle mého asi ne. Vysílačka je v poho a odzkoušena v jiném autě na jiné anténě a ok. Nevím si rady.
Podotýkám že jsem úplný začátečník na CB i když mam CB nějakou dobu. 73....Pavel
  [18338] 7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Pavel Karlín 8.2.2012 02:36:00
  Zdravím všechny CBčkáře, mam takový problém.
Jedná se o to že mi za žádnou cenu ne a ne naladit CB anténu na spokojenou hodnotu.
Podle PSV metru to ukazuje něco okolo 5 a nepomáhá zkracování či prodloužení antény!
CB je značky Danita 1240 a anténa která je montována na pevno zadní části kufru je značky Sírio.
Projížděl jsem na webu různá fóra a dočetl jsem se že by to mohlo být špatně uzemněno ale podle mého asi ne. Vysílačka je v poho a odzkoušena v jiném autě na jiné anténě a ok. Nevím si rady.
Podotýkám že jsem úplný začátečník na CB i když mam CB nějakou dobu. 73....Pavel
  [739] Rušení DX na pásmu CB Pffffffff 13.7.2002 07:10:41
  Vyzyvam vsechny Cbckare ke spolecne motlibe za snizeni urovne prijmu DX. Mnozi CBckari si vydavaji zoufale vykriky kombinovane se sliby a nadejemi o tom, ze DX uz pominou, ze slunecni cyklus zpusobujici ruseni smeruje k minimu atd. Je to mozne, ale praxe je jina. DX jsou ve dne v noci, nehlede na nejake tradice. Pres den je CB na nic a v noci na dve nice. Ale milovnici DX si prijdou na sve spojenimi s ruskymi taxikari a italskymi zmrzlinari. Zda se, ze tradicni prirodni zakonitosti uz na CB neplati. Zajimal by mne pohled na tuto vec, nektereho radioamatera, ktery prozil na vlastni kuzi jiz nekolik vln slunecni aktivity v souvislosti s DX a CB.
 »»»» [755] Re:Re:Re:Re:Rušení DX na pásmu CB Pffffffff 16.7.2002 23:00:33
  Nikdy bych neřekl, že je to všechno tak jednoduché. Kdybych byl o 50let mladší, tak bych to určitě částečně pochopil. Jinak se tě asi na něco časem budu muset zeptat. Děkuji mnohokrát. Je to velmi vyčerpávající odpověď jak od tebe, tak i pro mne duševně vyčerpávající.
73 na tebe.
Dik
Franta Perak 
Zabreh
JN89KV
  [736] 7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Líba Tábor 12.7.2002 17:38:20
  Jenom pro info:

Pokud mate kabel RG-58 nebo podobny bazmek o delce cca 40-50m tak pri vyzarenem vykonu okolo 4W a PSV metru v cenove relaci do 1000,-KC tak se nedivte, kdyz pri odpojene antene budete mit PSV ne horsi nez 1,7:1 . Je to vlivem ztrat v koax. kabelu odrazeneho vykonu. Takze na to POZOR. Pouzivejte jen dobre kabely a tyto tenke pouze do par metru, max. na propojky.

CUS Liba Tabor
 » [768] Re:7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Láďa Forum 23.7.2002 23:13:52
 

Pozoruhodné zjištění, co je to ten kabel RG-58 bych možná si ještě vzpomenul, ale co je "podobný bazmek o délce cca 40-50m" - to mi už tak nějak z paměti buď vypadlo, nebo to tam ani nebylo - můžeš upřesnit to tvé vysvětlení tebou popisovaných faktů?


Děkuji a 73!

 » [737] Re:7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Pffffffff 12.7.2002 20:48:03
  Jak si muzu zmerit zkracovací cinitel koaxu? Hodnota uvadena u prodejce nemusí být spravna. Jak si zmerim impedanci koaxu? Obecne se mezi nekterými CBckari tvrdi, ze pokud ma antena 50ohmu, kabel 50ohmu a vystup CB 50ohmu, pak na nedochazi k ovlivnovani prenosu vlivem delky koaxu.
 »» [738] Re:Re:7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Reskator 13.7.2002 05:42:13
  :?Vy mate starosti!Ale rekne mi nekdo co je s BOHOUSEM CL 6???Reskator.
 »»» [740] Re:Re:Re:7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu Bohouš CL6 13.7.2002 13:19:35
  Každý má holt ty svoje starosti. Můžeš mi říct, proč ty máš starost zrovna o mě ?  Jsem již ženatý  a tak se o mne již stará někdo jiný, každopádně děkuji za Tvůj zájem  .

 

Autor: Láďa Fórum

Odkaz na originál článku